Jak vážný musí být můj zdravotní stav abych mohla dostávat sirotčí důchod?

Otázka:

Jak vážný musí být můj zdravotní stav abych mohla dostávat sirotčí důchod?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak vážný musí být můj zdravotní stav abych mohla dostávat sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (tj. studuje),

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Nevím, jak byste chtěla definovat zdravotní stav výše uvedený, ale pod písm. b) se rozumí kratší nemoc, kdy (zjednodušeně nemůžete jít do školy). Toto se dokládá pouze potvrzení ošetřujícího lékaře. Zdravotní stav pod písm. c) hodnotí posudkový lékař OSSZ a v zásadě jde o vážné zhoršení zdravotního stavu, které trvá (bude trvat) déle než jeden rok.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.