Ukončila jsem studium z důvodu těhotenství. Přijdu o sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den, zajímá mě to, že jsem musela ukončit studium na střední škole z důvodu rizikového těhotenství. Tím pádem o sirotčí důchod přijdu?

Odpověď:

Ukončila jsem studium z důvodu těhotenství. Přijdu o sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě. Nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění je:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Studium jste ukončila, takže soustavně se připravovat na budoucí povolání nebudete. Těhotenství není možné zahrnout ani pod body b) a c), tudíž skutečně nemáte na sirotčí důchod nárok. Upozorňuji, že ukončení studia jste povinna do 8 dnů nahlásit České správě sociálního zabezpečení.