Když přeruším studium, bude mi chodit pořád sirotčí důchod?

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když přeruším studium, bude mi chodit pořád sirotčí důchod?

Odpověď:

Když přeruším studium, bude mi chodit pořád sirotčí důchod?

Jak už jsem vám psal minule, nárok na sirotčí důchod má pouze nezaopatřené dítě – zjednodušeně řečeno, když budete studovat (mimo jiné). Když studium přerušíte, nárok na sirotčí důchod mít nebudete.

Zákonná úprava
§ 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání (§ 21 až 23),
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.