Prvních šest let studia a současná základní vojenská služba

Otázka:

Souběh náhradních dob pro výpočet doby zahrnuté do procentní výměry:
V odpovědi na dotaz „Studium vojenské školy a základní vojenská služba“ ze dne 24.4.2015 je uvedeno, že „při výpočtu se hodnotí prvních šest let studia po 18. roce věku – a to i v souběhu“.
Pak se přiznám mi není jasné, jak to potom koresponduje s uvedeným zákonným ustanovením §14 ZDP ( zopakovaném i v odpovědi, že „Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.“.
Tzn. pokud se kryjí dvě náhradní doby pojištění (ZVS a studium) ve stejném časovém období, pak se vezme v potaz pouze jedna doba, a to ta, jejíž započtení i do doby pro procentní výměru je pro pojištěnce výhodnější. V tomto případě by měla být určitě započtena doba ZVS, která je výhodnější pro pojištěnce z toho důvodu, že neovlivňuje hranici šestiletého období studia, které by jinak při zahrnutí souběžné doby studia namísto ZVS zkrátilo dobu pro procentní výměru důchodu.
Dále by ještě měla platit další zásada, že nelze jeden a tentýž časový úsek náhradní doby zahrnout do výpočtu procentní výměry důchodu dvakrát – jednou jako ZVS ( 100% jako náhradní doba namísto 80% studium ve stejném období ) a pak ještě jednou totéž nsaopak období jako studium, které při zahrnutí do výpočtu dobu způsobí překročení šestiletého období limitovaného do procentní výměry a tím nevýhodnější varianty pro pojištěnce.
Nevím, o jaký § se opírá ustanovení, že bez ohledu jakýchkoli souběžných a výhodnějších dob z hlediska použití náhradních ( nepočítám vyloučené ) dob pro pojištěnce se studium vždy sčítá za období absolutně ( tedy může i nevýhodně pro pojištěnce ) a § 14 se tedy de facto popírá ….

(Redakčně neupravováno)

Odpověď:

Prvních šest let studia a současná základní vojenská služba

§ 14 zákona o důchodovém pojištění si vykládáte špatně. Sice je pravda, že kryjí-li se dvě doby pojištění, hodnotí se vždy jen jedna doba a to ta výhodnější (to jsem vám minule psal i spočítal), ale to neznamená, že by se mělo šest let studia “posunout” za výhodnější dobu (ZVS). Nic takového v § 14 není:

Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.

Doba základní vojenské služby se hodnotí na 100 % na rozdíl od studia po 18. roce věku, které se hodnotí na 80 % – proto je výhodnější. § 14 nezaručuje nic jiného, než že se tato doba bude hodnotit plně (na 100 %). O druhou dobu “přicházíte” – nikam se neposune.

§ 102 ZDP říká:

Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

Je zde jasně napsáno, že jde o prvních šest let studia po 18. roce. Studium např. “napřeskakuje” ani souběžné zaměstnání (např. prázdninové brigády). Aby se doba přeskakovala, muselo by to být v zákoně uvedeno – jako je tomu např. u § 5 odst. 2 písm. a) (úřad práce).

S odkazem na ust. § 21 odst. 1 písm. a) je výše uvedená odpověď špatně:
Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje
a) studium na středních a vysokých školách v České republice,21) s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice.

Doba studia po dobu ZVS se jako studium nepočítá.