Studium vojenské školy a základní vojenská služba

Otázka:

Dne 30.6.1977 jsem ukončil gymnázium. Dne 29.8.1977 jsem nastoupil na VVŠ (vojenská vysoká škola) – ovšem současně se tehdy jednalo o nástup na ZVS (základní vojenskou službu) v délce 24 měsíců. Po roce a půl jsem ze zdravotních důvodů ukončil studium na VVŠ a pouze dosloužil přesně 24 měsíců ZVS. Jak se počítá pro důchod období těch 2 měsíců před nástupem na VVŠ resp. ZVS? Jedná se o období před dalším nepřerušeným studiem (i když nedokončeným) a tedy uznaným pro výpočet důchodu z 80 %? Nebo by se to mohlo brát jako prázdniny před nástupem na ZVS a tedy zřejmě neuznaným obdobím? Jak je to v případě souběhu dvou nároků ve stejném období (studium + ZVS)? Pro sporné období se bere pro žadatele vždy dle zákona výhodnější varianta, tedy prázdniny po gymnáziu se berou jako příprava na VVŠ a nikoli nástup na ZVS? A jak je to se samotným dvouletým obdobím toho nedokončeného studia, které se následně de facto přeměnilo jen na ZVS 24 měsíců? Toto období mi bude započítáno jako ZVS, tedy 100% pro výpočet důchodu bez ohledu, že souběžně obsahovalo vysokoškolské studium 1,5 roku, tedy opět počítána výhodnější varianta při souběhu? Pozn: po ukončení ZVS ke dni 28.8.1979 jsem 1.10.1979 nastoupil na civilní vysokou školu, tedy těch 33 dnů od 29.8.1977 zůstane jako neevidované dny (celé zmíněné období v dotazu od 1.7.1977 – 30.9.1979 (822 dnů) mám v IOLDP uvedeno jako neevidované. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Studium vojenské školy a základní vojenská služba

Doba školních prázdnin po maturitní zkoušce vykované v květnu nebo červnu se hodnotí jako doba studia, pokud po celý kalendářní měsíc není vykonávána výdělečná činnost (to byste ale by “pojištěn” z této výdělečné činnosti). Není přitom rozhodující, zda jste dále studoval nebo ne.

Při souběhu dvou dob pojištění se vždy hodnotí pouze jedna a to ta výhodnější. Vzhledem k tomu, že se studium po 18. roce věku hodnotí v rozsahu prvních šesti let pouze v rozsahu 80 % a základní vojenská služba se hodnotí plně (na 100 %), bude se vám počítat 100% hodnocená základní vojenská služba.

Při výpočtu důchodu vám tedy bude hodnocena doba od 18 let do 28. 8. 1977 na 80 % a doba od 29. 8. 1977 do konce ZVS na 100 %. 33 dní po skončení ZVS skutečně zůstane neevidovaných.

Nad rámec dotazu: Při podávání žádosti o důchod vám doporučuji studium Vojenské vysoké šloly vůbec nezmiňovat. Jak je uvedeno výše, při výpočtu se hodnotí prvních šest let studia po 18. roce věku – a to i v souběhu. Pokud tuto dobu nedoložíte, bude se vám počítat prvních šest let studia až od nástupu na civilní vysokou školu.

Zákonná úprava
§ 22 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku,34) v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium,
c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).

§ 102 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

§ 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

Kryjí-li se doby pojištění navzájem, započte se pro stanovení celkové doby pojištění pro vznik nároku na důchod a výši procentní výměry důchodu jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější; totéž platí, kryjí-li se navzájem náhradní doby pojištění nebo doba pojištění a náhradní doba pojištění.

Otázka doplněna:

studium po 18.roce věku
Děkuji za odpověď na dotaz “Studium vojenské školy a základní vojenská služba” z 24.4.2015. K tomu doplňuji – v IOLDP mám dobu studia na VŠ od 1.10.1979 – 30.6.1983 (1369 dnů). K tomu jsem si sám dopočítal ještě dny na gymnáziu po dovršení 18 let – od 31.7.1976 do 30.6.1977 (335 dnů). ZVS musím na OSSZ doložit vojenskou knížkou (zřejmě celou?). V ní je stručně ono studium z předchozího dotazu zmíněno včetně vepsané klauzule ukončení studia ze zdravotních důvodů. Na samostatném listu v knížce je uvedeno absolvování základní vojenské služby v délce 24 měsíců, které chci pouze doložit. ….doložené období studia po 18. roce věku bude tedy 335 + 1369 = 1704 dnů. Je tomu opravdu tak?

Odpověď doplněna:

Ano, vojenská knížka se dokládá celá. Je sice nepravděpodobné, že by si studia ve vojenské knížce někdo všiml (referentka na OSSZ si údaje pouze opíše), ale pokud máte vojenskou službu doloženu i na jiném dokladu, použil bych ten.

Jak jsem psal výše, studium střední školy můžete hodnotit až do nástupu na vojnu. Po řádném ukončení vysoké školy je možné počítat i následující měsíc (pokud jste skončil v červnu, měl by se hodnotit i červenec) – samozřejmě stále platí pravidlo hodnocení nejvýše prvních šesti let po 18. roce věku.

Pokud vám tedy bylo 18 let 31. 7. 1976, bude se vám na 80 % hodnotit doba od 31. 7. 1976 do 28. 8. 1977 (před nástupem na ZVS) a poté od 1. 10. 1979 do 30. 6. 1983 (možná až 31. 7. 1983 podle toho, kdy jste skončil VŠ).

Po pokrácení na 80 %:
31. 7. 1976 – 28. 8. 1977 – 315,2 dní
1. 10. 1979 – 30. 6. 1983 – 1095,2 dní