Přijdu o invalidní důchod, když půjdu do předčasného důchodu?

Otázka:

Přijdu o invalidní důchod, když půjdu do předčasného důchodu?

Odpověď:

Přijdu o invalidní důchod, když půjdu do předčasného důchodu?

Současná výplata invalidního a starobního důchodu není možná – v případě, že byste měl nárok na oba důchody (invalidní/starobní) je vyplácen pouze jeden z nich a to ten vyšší. Pokud vám předčasný důchod vyjde vyšší, než k danému dni vyplácený invalidní důchod, bude vám invalidní důchod odejmut a budete pobírat předčasný důchod. V případě, že by předčasný důchod vyšel nižší, než vyplácený invalidní důchod, bude žádost zamítnuta a nadále budete pobírat invalidní důchod.

Zákonná úprava
§ 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší; to však neplatí, jde-li o nárok na sirotčí důchody podle § 52 odst. 2, nestanoví-li se jinak v odstavci 2. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevyplácejí; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny stupně invalidity ke snížení výše invalidního důchodu a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní důchod, který se podle věty první nevyplácí, anebo zanikne-li nárok na důchod, který se podle věty první vyplácí.