Jsem v předčasném důchodu. Musím žádat znovu o starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den, žádám Vás o informaci. Jsem v předčasném důchodu. Musím žádat znovu o starobní důchod? Předem Vám děkuji.

Odpověď:

Jsem v předčasném důchodu. Musím žádat znovu o starobní důchod?

Předčasné důchody řeší zákon o důchodovém pojištění ve svém § 31 (mimo jiné):

§ 31

(1) Pojištěnec má nárok na starobní důchodpřed dosažením důchodového věku, jestliže získal dobu pojištění stanovenoupodle § 29 odst. 1 nebo 3 a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhožse starobní důchod přiznává, chybí nejvýše

a) 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,

b) 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let adosáhl věku alespoň 60 let.

(2) Starobní důchod podle odstavce 1 se přizná nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Za den vzniku nároku na starobní důchod podle odstavce 1 se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

(3) Přiznání starobního důchodu podle odstavců 1 a 2 vylučuje nárok na starobní důchod podle § 29.

Pro vás je důležitý odstavec 3, který jsem zvýraznil. Zjednodušeně tento odstavec říká, že tím, že vám byl přiznán předčasný starobní důchod, nemůže vám již být přiznán řádný starobní důchod (to je ten § 29). Dosažením důchodového věku se tedy u předčasného starobního důchodce nic nemění, nedochází k žádnému přepočítání důchodu ani ke změně názvu důchodu (i když to již není podstatné).

O řádný starobní důchod si žádat nemusíte (ani vám nemůže být přiznán).