Je mi 51 roku. Kdy dostanu naposledy vyplacený vdovský důchod?

Otázka:

Manžel zemřel 14. 5. 2014. Je mi 51 roku. Kdy dostanu naposledy vyplacený vdovský důchod?

Odpověď:

Je mi 51 roku. Kdy dostanu naposledy vyplacený vdovský důchod?

Informace o vdovských důchodech máme popsány v těchto článcích:

Vdovský důchod

Kdy má vdova nárok na obnovení vdovského důchodu?

Pokud nesplníte žádnou z podmínek uvedenou v článku, budete mít vdovský důchod vyplácený jeden rok.

Zákonná úprava:

§ 50 zákona o důchodovém pojištění
(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů.
(4) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.