Nárok na trvání vdovského důchodu. Manžel zemřel v roce 1993.

Otázka:

Dobrý den. Manžel mi zemřel v roce 1993. Synovi bude příští rok 26 a končí vysokou školu. Dosud bereme vdovský i sirotčí důchod. Od roku 2004 pečuji o další nezaopatřené dítě. Budu mít od příštího roku i nadále nárok na vdovský důchod?

Otázka byla doplněna:

Je mi 44 let a sirotčí důchod pobírá jen syn ( měli jsme spolu pouze jedno dítě ) z manželství se zemřelým.

Odpověď:

Nárok na trvání vdovského důchodu. Manžel zemřel v roce 1993.

Vzhledem k datu úmrtí vašeho manžela se na vás ve vztahu k trvání nároku na vdovský důchod vztahuji podmínky účinné k 31. 12. 1995 v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, který ve svém § 46 říká:

(1) Vdova má nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela.

(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže

a) je invalidní,

b) pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě,

c) vychovala aspoň tři děti,

d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti,

e) dosáhla věku 50 let, nebo

f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu utrpěného při plnění pracovních úkolů v zaměstnání I. pracovní kategorie za okolností uvedených v § 19 odst. 1 nebo který zemřel za okolností uvedených v § 34 odst. 3 větě druhé.

(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. b) až d) se rozumí dítě, které má nebo by mělo po zemřelém manželu nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Z výše uvedeného důvodu jsem se ptal na počet dětí pobírajících sirotčí důchod a váš věk. V případě, že máte pouze jedno dítě, které pobírá (příp. pobíralo) sirotčí důchod, musela byste v době trvání nároku na vdovský důchod dosáhnout věku 50 let. Pak byste měla vdovský důchod přiznán trvale. Podmínku uvedenou pod písmenem b), tedy péči alespoň o jedno nezaopatřené dítě také dále nesplníte, neboť odst. 3 vyžaduje, aby šlo o dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, což také nemohlo být splněno, když manžel zemřel v roce 1993 a vy o toto dítě pečujete od roku 2004. Nárok na vdovský důchod vám tedy zanikne.

Článek k tématu: Jak dlouho se vyplácí vdovský důchod? Kdy má vdova nárok na obnovu?