Zpětné přiznání starobního důchodu. Budu vracet vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den,
v listopadu 2015 budu přesluhovat 2 roky, nepobírám důchod, chci si ho vybrat zpětně, pobírám i vdovský důchod, budu muset část vrátit, za roky přesluhování? A kolik, pobírám 6600 Kč. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zpětné přiznání starobního důchodu. Budu vracet vdovský důchod?

V případě, že vám vznikne nárok na dva důchody (starobní a vdovský), bude vyšší z nich (pravděpodobně starobní) náležet v plné výši a nižší (pravděpodobně vdovský) ve výši poloviny procentní výměry. V případě zpětného přiznání starobního důchodu, dojde k tomuto pokrácení také zpětně ke dni přiznání starobního důchodu.

Z vdovského důchodu 6.600 Kč po pokrácení zbude 2.100 Kč – počítáno s letošní výší, v roce 2013 půjde o nepatrně jinou částku, ale zpětným dovalorizováním se dostanete na tuto úroveň.

Vdovský důchod vracet nebudete, ale “přeplatek” bude zúčtován z doplakem starobního důchodu – ČSSZ spočítá, kolik jste za dobu od přiznání starobního důchodu obdržela na vdovském důchodu a kolik jste měla obdržet starobního a pokráceného vdovského důchodu a doplatí rozdíl.

Zákonná úprava
§ 59 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odstavci 2; starobním důchodem se pro účely části věty před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve výši poloviny.