Zastavení výplaty předčasného důchodu a získání nového výpočtu

Otázka:

Časové lhůty při přerušení předčasného důchodu manželky a způsob přepočtu důchodu při následném nástupu do důchodu až po dosažení důchodového věku.
Dobrý den,
moje manželka dosáhne důchodového věku ke dni 21.1.2021.
Od 1.1.2019 si měsíčně platí minimální dobrovolné důch.pojištění a k 31.5.2019 mít rovných 44let pojištění.
Od 1.8.2019 má manželka požádáno na ČSSZ o čerpání předčasného důchodu (krácení o 6%).
Současně v období od 21.5.2018 až do 28.2.2021 manželka již čerpá a v budoucnu bude i nadále čerpat předdůchod.
Moc Vás prosíme o Vaši pomoc při nalezení odpovědí na naše dále uvedené okruhy otázek:
1. Změní se nějak výše předčasného důchodu manželky vypočteného od ČSSZ s termínem zahájení jeho čerpání od 1.8.2019, pokud si v období od 1.6.2019 do 31.7.2019 manželka již přestane platit minimální dobrovolné důch.pojištění?
2. Manželka má do prvních devíti let rozhodného období (do 31.12.1994) soustředěno 44% z celkového součtu vyměřovacích základů za celé rozhodného období (od 1.1.1986 do 31.12.2018). Těchto 44% ale po přepočtu koeficientem nárůstu VVZ dosahuje téměř 75% z celkového úhrnu všech ročních vyměřovacích základů.
K těmto informacím máme tyto následující okruhy otázek:
2.1. Bylo by proto pro manželku výhodné přerušit čerpání předčasného důchodu v nejkratším přípustném období před termínem dosažení důchodového věku, který má ke dni 21.1.2021?
2.2. Pokud to může manželka udělat, tak jaké období zde můžeme uplatnit jako vůbec nejkratší? = lze např. přerušení provést až k 31.12.2020 a na období od 1.1.2021 do 21.1.2021 (event.do 31.1.2021) si buď manželka zaplatí dobrovolné důchodové pojištění (tedy pokud je to přípustné) a nebo uzavře dohodu o pracovní činnosti při účasti na sociálním pojištění.
2.3. Může si manželka ihned po 1.1.2021 současně podat novou žádost o zahájení čerpání starobního důchodu v termínu dosažení důchodového věku k 21.1.2021 (event. od 1.2.2021).
2.4. Pokud by manželka přerušila čerpání předčasného důchodu 90 dnů před termínem dosažení důchodového věku (k 22.10.2020) a od 23.10.2020 do 21.1.2021 (event.do 31.1.2021) by si buď manželka zaplatila dobrovolné důchodové pojištění a nebo uzavřela dohodu o pracovní činnosti při účasti na sociálním pojištění.
2.5. Umožní manželce všechny tyto výše popsané alternativní postupy to, aby u ní ČSSZ provedla přepočítání starobního důchodu s využitím standardně používaných údajů pro výpočty při odchodu do důchodu kdykoliv v roce 2021 (koeficienty nárůstu + redukční hranice + rozhodné období od 1.1.1986 do 31 12 2020 s počtem dnů 12.784)?
2.6. Manželka bude současně v souběhu s předčasným důchodem čerpat také předdůchod, a to po celé období až do 28.2.2021 = bude si moci díky tomu požádat o vyloučení celé této doby, kdy čerpala předdůchod v období jeho souběhu s čerpáním předčasného důchodu?
V případě potřeby k doplnění souvisejících informací, nás neváhejte kontaktovat.
Předem mnohokrát děkujeme za Vaše odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zastavení výplaty předčasného důchodu a získání nového výpočtu

Platit si po získání celého roku pojištění dále dobrovolné důchodové pojištění je zbytečné (přímo jde o vyhazování peněz). Pokud bude předčasný starobní důchod přiznán v roce 2019, budou hodnoceny vyměřovací základy pouze do konce roku 2018 (rok 2019 je bez vlivu na výpočet). Při výpočtu jsou dále hodnoceny pouze celé roky pojištění. Z toho vyplývá, že dalším placením dobrovolného důchodového pojištění ničeho nedosáhnete – bude to bez vlivu na výpočet důchodu.

Uvedeným postupem nemůžete dosáhnout toho, co zřejmě očekáváte. Starobní důchod (vč. předčasného) není možné odejmout. Je možné pouze zastavit výplatu. Zákon o důchodovém pojištění rozlišuje mezi nárokem na starobní důchod (získaný nárok už nemůžete ztratit – nebyl-li přiznán chybně) a výplatou starobního důchodu. Pokud výplatu předčasného starobního důchodu zastavíte, nedocílíte tím nového výpočtu. Ten už je jednou stanoven (ke dni přiznání předčasného důchodu). Pokud by v době zastavené výplaty předčasného důchodu byla vykonávána výdělečná činnost, došlo by k umazání krácení (po 90 dnech), příp. i získání dalšího celého roku pojištění (doba pojištění by se přičetla k té před vznikem nároku na předčasný důchod). Stále by však platil původní výpočet a tyto změny by se děly za podmínek platných ke dni přiznání předčasného důchodu (podmínky roku 2019 ne roku 2021).