Změna data přiznání důchodu na rok 2020 a 2021

Otázka:

Dobrý den,
manželka dosáhne důchodového věku v polovině ledna 2021. Současně manželka aktuálně čerpá předdůchod až do konce února 2021. V polovině dubna si manželka podala žádost o předčasný důchod s termínem zahájení čerpání k 1.8.2019 při krácení 6% kvůli předčasnosti.
V příštích dnech očekáváme doručení rozhodnutí od ČSSZ, u kterého si chceme ověřit jestli manželka v květnu dovršila 44 let pojištění a jestli tak už může přestat platit dobrovolné pojištění, které si platí od 1.1.2019.
Již nyní ale uvažujeme o tom, že S ROZHODNUTÍM z ČSSZ NEBUDEME SOUHLASIT a BUDEME CHTÍT ZMĚNIT DATUM PŘIZNÁNÍ DŮCHODU.
Máme v úmyslu využít přitom ustanovení § 86 Zákona č. 582/1991 Sb.: „(4) Oprávněný může do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data a) přiznání důchodu; TAKOVOU ŽÁDOST MŮŽE PODAT NEJVÝŠE DVAKRÁT V PŘÍPADĚ PŘIZNÁNÍ TÉHOŽ DŮCHODU,“
Doufám, že jsme správně pochopili výše uvedené zákonné ustanovení a máme tak v úmyslu PODAT POSTUPNĚ DVĚ ŽÁDOSTI O ZMĚNU DATA PŘIZNÁNÍ DŮCHODU V TOMTO POŘADÍ:
1.ŽÁDOST o datum přiznání důchodu v polovině ledna 2020, kdy krácení kvůli předčasnosti bude 3,6%. Tuto žádost podáme do 30dnů od doručení rozhodnutí od ČSSZ.
2.ŽÁDOST o datum přiznání důchodu v polovině ledna 2021, tedy v termínu, kdy už manželka dosáhne důchodového věku k zahájení čerpání řádného starobního důchodu bez krácení předčasnosti.
Tento postup volíme hlavně proto, abychom při 1.ŽÁDOSTI v polovině ledna 2020 získali prostor pro konkrétní výpočet návratnosti při zahájení předčasného důchodu o čtyři devadesátidenní období před termínem nástupu manželky do starobního důchodu v polovině ledna 2021.
V těchto souvislostech Vás prosíme o odpovědi na naše tři následující otázky:
1. Bude ČSSZ u manželky při novém výpočtu důchodu přiznaném v lednu 2020 nebo v lednu 2021 dosazovat všeobecný vyměřovací základ, přepočítací koeficienty a redukční hranice aktuálně uplatňované při výpočtech výše důchodu v letech 2020 a 2021 (když např. pro rok 2020 budou v nařízení vlády vyhlášeny až koncem září 2019), nebo u těchto nových výpočtech ČSSZ ponechá koeficienty a redukční hranice uplatňované při výpočtu důchodu v roce 2019?
2. Pokud platí to, že na základě naší 1.ŽÁDOSTI o datum přiznání důchodu v polovině ledna 2020, vydá orgán ČSSZ nové rozhodnutí a současně zruší předchozí rozhodnutí, tak prosíme o Vaši odpověď jak celá tato záležitost bude probíhat časově, když naši 1.ŽÁDOST o datum přiznání důchodu v polovině ledna 2020 podáme např. k 31.7.2019, tak v jakém termínu nám potom ČSSZ zašle nové rozhodnutí a jestli nám jej zašle bez toho, že bychom si o něj museli žádat.
3. Existuje pro nás ještě nějaká jiná alternativa, ve které bychom u rozhodnutí, které nám bude doručeno v příštích dnech, požádali o jeho úplné zrušení bez toho, že bychom byli v budoucnu jakkoliv omezeni a limitováni. Zajímá nás taková alternativa, při které by pak v budoucnu na nás bylo pohlíženo tak, jako bychom nikdy žádnou žádost o duchod nepodali.
Předem mnohokrát děkuji za Váš čas, který budete trávit při zodpovězení těchto našich otázek.
V případě potřeby k doplnění souvisejících informací, mě, prosím, neváhejte kontaktovat.
Předem mnohokrát děkuji za Vaši odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Změna data přiznání důchodu na rok 2020 a 2021

Postup, jak ho popisujete, možný není. Správně citujete § 86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., které má za cíl umožnit žadateli upravit datum přiznání důchodu podle zaslaného rozhodnutí (nejčastěji v návaznosti na získanou dobu pojištění a získání dalšího celého roku doby pojištění). Dvě možnosti změny jsou v zákoně z toho důvodu, aby si žadatel mohl změnu rozmyslet a vrátit se k původní variantě (samozřejmě je možné zvolit i jiné – třetí – datum). Stále ale platí ust. § 82 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., podle kterého lze žádost uplatnit nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání (resp. pět měsíců s tím, že ČSSZ řízení na měsíc přeruší – § 83b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb.). Pokud byste nyní požádali o změnu data přiznání na vámi uváděná data, ČSSZ vydané rozhodnutí zruší a řízení zastaví, protože půjde o nepřípustnou žádost (uplatněnou moc brzy). Následně by musela být podána nová žádost o předčasný důchod, ale to byste zase narazili na nemožnost zpětného přiznání předčasného důchodu (§ 31 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.) – přišli byste o tuto variantu. To platí i v případě zpětvzetí žádosti o důchod – opět nebudete moci žádat zpětně.

Propočítat přesně veškeré varianty je v tomto případě možné pouze zpětně, ale to už jen pro informaci, protože zpětně si o předčasný starobní důchod nepožádáte. Dopředu zase neznáte výpočet důchodu ani valorizace na další roky.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
mnohokrát děkuji za Vaši velmi kvalifikovaně sestavenou odpověď. Pokud této odpovědi správně rozumím, tak na uplatnění žádosti o změnu data přiznání důchodu u manželky můžeme zapomenout.
Jako doplňující otázku, prosím, proto o Vaši radu, jak bychom měli dále postupovat, abychom mohli uplatnit stornování (zpětvzetí) manželčiny žádosti o předčasný důchod od 1.8.2019. Preferujeme variantu takovou, při které na manželku bude pohlíženo tak, jako by nikdy žádnou žádost o důchod nepodala. Doufáme, že nějaká takováto možnost pro manželku ještě existuje.
Následně máme v úmyslu, aby si manželka podala novou žádost o odchod do starobního důchodu čtyři měsíce před dosažením důchodového věku, který dosáhne v polovině ledna 2021.
S úctou a s díky

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Zpětvzetí žádosti o starobní důchod je možné nejpozději do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu. Pokud vaše manželka ještě rozhodnutí o přiznání důchodu neobdržela, stačí napsat větu:

Dne ……. jsem na OSSZ …… uplatnila žádost o starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tímto beru tuto žádost zpět.

(uvést identifikaci manželky)

Jestliže byste již rozhodnutí o přiznání důchodu obdrželi, mělo by znít zpětvzetí následovně:

Podávám námitku proti rozhodnutí ČSSZ ze dne ……, čj. …… Ihned poté beru svoji žádost o starobní důchod podle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů uplatněnou dne ….. na OSSZ ……, zpět.

Pokud byste ale použili první větu, ČSSZ by také rozhodnutí zrušila.