Započítává se odstupné a příjem z mateřské při výpočtu invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz, zda při výpočtu výše ID ČSSZ do výdělků započítává i odstupné a příjem z mateřské (nemocenské). U odstupného např. ve výši 3 měs. mezd se pak postupuje tak, že se připočtou 3 měsíce “zaměstnání”, tzn. ve výsledku to ovlivní průměrný roční, měsíční výdělek? Mateřská, ani dávky z nemocenského se zřejmě nepočítají, že? To by ve výsledku asi dost snížilo osobní vyměřovací základ…
Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Započítává se odstupné a příjem z mateřské při výpočtu invalidního důchodu?

Z odstupného, odbytného ani odchodného se neodvádí sociální pojištění, proto se tato vyplacená částka nehodnotí jako vyměřovací základ (výdělek) při výpočtu jakéhokoliv důchodu. I kdyby sociální pojištění odváděno bylo, stejně by tímto způsobem nebylo možné získat další dobu pojištění – ta je vždy jasně daná délkou trvání zaměstnání (účastni na pojištění) a nebylo by ji možné “natahovat” tímto způsobem.

Doba dočasné pracovní neschopnosti (nemocenská) je tzv. vyloučenou dobou. Výše nemocenské tedy nemá na výpočet důchodu žádný vliv (nehodnotí se jako vyměřovací základ). Stejně tak je vyloučenou dobou péče do dítě do 4 let věku – není rozhodující, jak dlouho byla pečující osoba na “mateřské/rodičovské” ani jaká byla výše peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku.

Zákonná úprava
§ 5 odst. 2 zákona č. 589/1991 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,
c) věrnostní přídavek horníků,
d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.