Započítává se odstupné při výpočtu starobního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, v únoru 2012 mi byla dána výpověď pro zrušení pracovního místa. Bylo mi vyplaceno odstupné ve výši 3 platů. Budou mi tyto peníze započteny do výpočtu starobního důchodu?

Odpověď:

Započítává se odstupné při výpočtu starobního důchodu?

Z vyplaceného odstupného se neodvádí sociální pojištění – odstupné, na které je nárok podle zákoníku práce se tedy nezahrnuje do ročního vyměřovacího základu pro stanovení výše důchodu.

Vzhledem k tomu, že výpočet důchodu se v letošním roce provádí z výdělků (přesněji vyměřovacích základů) za roky 1986 až 2014, tedy za 29 let, mělo by započtení odstupného ve výši tří platů minimální až zanedbatelný vliv na výši důchodu – v řádu korun, maximálně několika málo desetikorun.

Zákonná úprava
§ 5 odst. 2 zákona č. 589/1991 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti:

Do vyměřovacího základu zaměstnance se z příjmů uvedených v odstavci 1 nezahrnují tyto příjmy:

a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních předpisů upravujících služební poměry,
b) odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné, na která vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů, a odměna při skončení funkčního období, na kterou vznikl nárok podle zvláštních právních předpisů,
c) věrnostní přídavek horníků,
d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení zaměstnání,
e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události.