Zápočet doby studia po skončení studia v únoru 1980

Otázka:

Dobrý den, prosím o sdělení zda se mi bude doba po skončení VŠ studia počítat do doby pojištění. Studium bylo ukončeno 22.2.1980 a nástup do zaměstnání byl 20.3.1980.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Zápočet doby studia po skončení studia v únoru 1980

Hodnocení této doby se bude řídit právní úpravou platnou k 31. 12. 1995 (§ 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.). Vyhláška č. 149/1988 Sb., ve znění účinném ke dni 31. 12. 1995, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, uvádí:

§ 1
Studium se započítává v rozsahu, v jakém se hodnotí jako soustavná příprava na budoucí povolání podle § 24, a za stejných podmínek.

§ 24 odst. 3
(3) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,
c) doba po skončení posledního ročníku školy do vykonání stanovené závěrečné zkoušky, nejdéle však do konce následujícího školního roku, pokud dítě před uplynutím této doby nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,
d) jiné studium nebo výuka, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky nebo ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy Slovenské socialistické republiky postaveno naroveň studia na školách uvedených v odstavci 1 písm. a).

Vzhledem k tomu, že v tomto případě se nejednalo o dobu prázdnin ani dobu posledního ročníku školy do vykonání stanovené závěrečné zkoušky, neměla by se vám tato doba při výpočtu důchodu hodnotit.

Upozorňuji, že studium po 18. roce věku se hodnotí nejvýše v rozsahu prvních šesti let tohoto studia.