Základní vojenská služba před 18. rokem věku

Otázka:

Jsem nar. 2.1.1958, v roce 73 jsem nastoupil jako student na střední vojenskou školu, v červnu 75 jsme při studiu započali VZS, abychom v roce 77 měli tuto ukončenou a já byl vyřazen jako voják z povolání. SSZ mi však od 6/75 do 1.1.76 nezapočítala 1/2 roku do výše důchodu, prý VZS před 18. rokem nelze započítat a studium do 18.let taky ne, neboť jsem byl voják ZS. Absurdita? Vojna byla na škole povinná a studentem jsem byl po celou dobu voj. školy.

Odpověď:

Základní vojenská služba před 18. rokem věku

Podle § 21 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,

Podle § 13 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., se za náhradní dobu pojištění se považují též náhradní doby získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem a doba pobírání důchodu za výsluhu let. Za náhradní dobu pojištění se považuje též doba studia získaná před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let.

Podle § 24 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 1995 se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání považuje studium na středních a vysokých školách s výjimkou studia při zaměstnání, a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia zaměstnáno nebo jinak výdělečně činno nebo pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil a sborů

Hodnocena vám má tedy být základní vojenská služba, ta je náhradní dobou pojištění:

§ 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, pak říká:

Výše procentní výměry starobního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a podle doby pojištění získané po vzniku nároku na tento důchod. Do doby pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní důchod se nezahrnují náhradní doby pojištění. Výše procentní výměry starobního důchodu činí nejméně 770 Kč měsíčně.

Jestli je tato situace absurdní nebudu hodnotit, ale správa sociálního zabezpečení rozhodla podle zákona.

Otázka doplněna:

Mane Mařík odpověděl jste mi včera na dotaz VZS při studiu na vojenské škole a použil jste Vámi oblíbený § 33 odst.2 z.č.155/95.Dobře,ale co říká §34/1 s odkazem na §5odst.2/c?Není to rozpor s Vaší odpovědí.Nemohu se zbavit dojmu,že když studuji 4.letou voj.školu-hudební konzervatoř s maturitou bohužel §21 je pro mě smrtelný,tak přece VZS je vždy 100%při ovlivnění výši důchodu a neexistuje 2roky zkrátit o půl roku jak jsem popsal včera,přece nejsme Kocourkov v tom,že moje obě varitanty(studium nebo VZS) se nebudou počítat.Díky za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Mohu vás ubezpečit, že žádné oblíbené paragrafy v zákoně o důchodovém pojištění nemám.

§ 34 řeší obecně výpočet starobního důchodu. V § 5 odst. 2 je v první větě uvedeno Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále… A podmínky stanovené tímto zákonem máte uvedeny výše v mojí první odpovědi.

Dovolím si citovat z článku JUDr. Voříška (skvělého odborníka na důchody), který je zveřejněn na webu ČSSZ:

Boba studia v průběhu základní (náhradní) vojenské služby není soustavnou přípravou na budoucí povolání, takže pokud probíhala před 18. rokem věku, nelze ji pro nárok či výši starobního důchodu započítat, protože šlo o dobu uvedené vojenské služby (a nikoli o dobu studia), která je náhradní dobou důchodového pojištění a ta se v období do 18 let věku nezahrnuje do doby pojištění.