Žádost o starobní důchod – formulář?

Otázka:

Chci si podat žádost o starobní důchod – formulář jsem ale nikde nenašel. Kde si můžu stáhnout formulář žádosti? Je někde k dispozici nápověda, jak si mám žádost vyplnit?

Odpověď:

Žádost o starobní důchod – formulář?

Způsob sepisování žádostí o starobní důchod (ale i všechny ostatní důchody) určuje ustanovení § 82 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který říká:

Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění
(1) Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle § 7 písm. b) na předepsaných tiskopisech.

(2) Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podávat žádost o dávku důchodového pojištění, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

(3) Žádost o dávku důchodového pojištění, na niž vznikl nárok během výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby nebo výkonu zabezpečovací detence, sepisuje s občany na předepsaných tiskopisech věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence; věznice nebo ústav pro výkon zabezpečovací detence předkládají žádost do 8 dnů ode dne sepsání okresní správě sociálního zabezpečení podle § 7 písm. b).

(4) Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí obdobně, žádá-li občan o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity.

Formulář žádosti o starobní důchod tedy občan nemá k dispozici a žádost o starobní důchod sepisuje přímo pracovník důchodového oddělení na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Budoucí důchodce si poté žádost pouze podepíše. Bližší informace k podání žádosti naleznete v článku o starobním důchodu.

Na různých webových stránkách se sice vyskytují formuláře žádosti o starobní důchod, ale tento formulář je možné použít pouze při sepisování žádosti o český důchod v zahraničí a to pouze v tzv. nesmluvní cizině (země, se kterou Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení). Ještě jednou tedy opakuji, chcete-li si podat žádost o starobní důchod, formulář dopředu vyplňovat nemusíte.