Výpočet invalidního důchodu: Nepočítá se doba studia po roce 2010?

Následující dotaz navazuje na tuto otázku z naší důchodové poradny.

Otázka:

Dobrý den, psala jsem sem kvůli nízkému invalidnímu důchodu 3100 Kč. Informovala jsem se na ústředí ČSSZ a bylo mi řečeno, že doba studia po roce 2010 se do důchodového pojištění na invalidní důchod nezapočítává. Je tomu opravdu tak? Kam se mám případně obrátit, byl-li důchod vypočítán špatně? Děkuji.

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu: Nepočítá se doba studia po roce 2010?

Vaší situace se týká ustanovení § 42 odst. 3 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

Pro váš případ je rozhodující výše uvedený paragraf – jak vidíte, pro tyto účely se doba studia v rozsahu prvních šesti let studia hodnotí.

Obecně je informace o nehodnocení doby studia po roce 2009 správná, ale platí v případě klasického výpočtu důchodu, nikoliv v případě posuzování nároku na „ochranný výpočet“ u invalidů mladších 28 let, o který vám jde.

Pro úplnost dodávám, že po hodnocení nároku na invalidní důchod (nikoliv výpočet), se doba studia hodnotí i po roce 2009 (§ 40 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění):

Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.

Věřím, že přesnou citací uvedených paragrafů jsem vás přesvědčil o správnosti mé informace.

Jak jsem vám psal již v minulé odpovědi, vzniklou situaci vám doporučuji řešit prostřednictvím vaší OSSZ.