Nízký invalidní důchod u mladého důchodce

Otázka:

Dceři byl přiznán invalidní důchod 3. st – v r. 2010. V té době jí bylo 23 let. Dostává základní výměru 2.330 + minimální procentní výměru 770,-, tedy celkem cca 3.150,- Kč.
Můj dotaz – proč se na ni při výpočtu nevztahuje ustanovení o „nejnižší procentní výměře ID u pojištěnců mladších 28 let? To by přece k základní výměře měla mít připočteno 45% ze všeobecného vyměřovacího základu? A to si myslím, že by bylo více. Nevím, v čem jsem znění zákona po přečtení na internetu špatně pochopila. Děkuji moc za laskavou odpověď.

Odpověď:

Nízký invalidní důchod u mladého důchodce

Máte pravdu, že pokud by při výpočtu invalidního důchodu vaší dcery bylo použito ustanovení § 42 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění, byl by důchod vaší dcery podstatně vyšší – cca 9.000 Kč.

Výše uvedené ustanovení zákona říká:

Procentní výměra invalidního důchodu náleží pojištěnci mladšímu 28 let, který splnil podmínky nároku na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nejméně ve výši stanovené podle odstavce 2, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně nejméně ve výši poloviny částky stanovené podle odstavce 2 a na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně nejméně ve výši třetiny částky stanovené podle odstavce 2, je-li invalidní důchod přiznáván před 18. rokem věku nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku; přitom se pro tyto účely za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po ukončení povinné školní docházky do dosažení věku 18 let a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia, doba, po kterou byl pojištěnec veden v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a náhradní doba pojištění, i když doba pojištění netrvala ani jeden rok.

Zásadní část uvedené paragrafu jsem zvýraznil. Doba pojištění od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod (23 let) musí být kryta dobou pojištění nebo doba, která kryta pojištěním není, musí být kratší jednoho roku. V opačném případě se toto ustanovení nepoužije.

Vaše dcera zřejmě byla déle než jeden rok bez pojištění – „nebyla nikde vedená“. Proto nebylo přistoupeno k výpočtu invalidního důchodu vámi dotazovaným způsobem.