Vojna a I. AA kategorie

Otázka:

Dobrý den. Narodil jsem se v roce 1960. V uhelném hornictví na důlním pracovišti dříve zařazeném v kategorii 1AA pracuji od 3.11.1981 do dnešních dnů. Od 1.4.1982 do 31.3.1984 jsem absolvoval dvouletou základní vojenskou službu. Uznává se vojenská služba v tomto případě jako náhradní doba pro přiznání odpracovaných 11 let do konce r. 1992? Budu mít nárok na přiznání hornického důchodu v 55 a půl letech? Podotýkám, že druhou podmínku 3300 směn v hornictví mám bohatě splněnou a před nástupem do hornictví v r. 1981 jsem se v důlním oboru neučil. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vojna a I. AA kategorie

Základní vojenská služba (vojna) se do zaměstnání v I. kategorii sice může započítávat, ale ne jako I. AA kategorie, ale nejvýše jako I. A kategorie. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění účinném k 31. 12. 1992, říká:

§ 5
(1) Jako doba zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie se započítávají, jestliže jsou obklopeny touto dobou, též
a) dny pracovního klidu,
b) doba dovolené na zotavenou, dodatkové dovolené, zvláštní dodatkové dovolené a další dovolené,
c) doba náhradního volna za práci přesčas a ve dnech pracovního klidu,
d) doba převedení pracovníka na jinou práci, k němuž je organizace oprávněna i bez jeho souhlasu,
e) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážky v práci na straně organizace, včetně přerušení práce způsobeného nepříznivými povětrnostními vlivy,
f) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro důležitou osobní překážku v práci v rozsahu stanoveném pracovněprávními předpisy, pokud pracovníkovi náleží náhrada mzdy,
g) doba, po kterou pracovník nemohl konat práci pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, nejde-li o dobu zaměstnání,
h) doba převedení pracovníka na jinou práci v zájmu ochrany zdraví jiných osob před přenosnými nemocemi nebo převedení na jinou práci těhotné ženy nebo matky dítěte mladšího než devět měsíců pro výkon práce, kterou nesmějí být tyto ženy zaměstnávány.
(2) Vybraným vedoucím technickohospodářským a technickým pracovníkům uvedeným v § 15 odst. 2 zákona se náhradní doby a doby uvedené v odstavci 1 nezapočítávají jako dny, kdy uvedení pracovníci pracovali na pracovištích v podzemí hlubinných dolů.
(3) Jako dobu zaměstnání I. (II.) pracovní kategorie nelze započítat zejména doby
a) pracovního volna bez náhrady mzdy,
b) neomluvené absence,
c) výkonu trestu odnětí svobody, a to ani pokud odsouzený vykonává práce, které se jinak zařazují do I. (II.) pracovní kategorie.

§ 6
(1) Jako doba zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech se započítávají, jestliže jsou obklopeny touto dobou, doby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až f) a doby těchto překážek v práci na straně pracovníka z důvodu obecného zájmu:
a) výkonu funkce neuvolněného poslance Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady a národního výboru,
b) výkonu funkce soudce z lidu a člena výboru lidové kontroly,
c) výkonu funkce neuvolněného člena orgánu Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí a Socialistického svazu mládeže,
d) výkonu služby v Lidových milicích,
e) výkonu volebního práva,
f) výkonu občanských povinností svědka, znalce, tlumočníka a jiných osob předvolaných k jednání u národního výboru nebo jeho zařízení, soudu nebo jiného státního orgánu,
g) účasti na všech úkonech potřebných ke splnění úkolů organizovaného dárcovství krve,
h) poskytnutí první pomoci, povinné lékařské prohlídky, opatření proti přenosným nemocem, jiných naléhavých opatření léčebně preventivní péče, a
i) poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, živelních událostech nebo v jiných obdobných mimořádných případech.
(2) Ostatní doby uvedené v § 5 odst. 1 se započítávají, jestliže jsou obklopeny dobou zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, jako doby ostatních zaměstnání v hornictví vykonávaných pod zemí v hlubinných dolech, jinak jako doby zaměstnání (náhradní doby), které těmto dobám předcházejí nebo na ně navazují.
(3) Doba účasti horníka na léčebných pobytech v určených zdravotnických zařízeních nebo regeneračně rekondičních pobytech v zařízeních k tomu určených se považuje za dobu výkonu zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.

Situace, které spadají pod § 5 odst. 1 písm. a) až f) lze hodnotit jako zaměstnání v I. AA kategorii. Vojna však spadá až pod písmeno g), které už ve výčtu uvedeno není a dobu vojny nelze hodnotit jako zaměstnání I. pracovní kategorie v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí (I. AA).

Jestliže tedy nezískáte v I. AA kategorii 11 let pojištění (do 31. 12. 1992), nedojde ke snížení důchodového věku na 55,5 roku, ale pouze ke snížení obecného důchodového věku o pět let (při splnění počtu odpracovaných směn).

Vaši situaci doporučuji ověřit na místně příslušné OSSZ.