Spočítáte mi starobní důchod z invalidního důchodu? Vzorový příklad

Otázka:

Dobrý den. Prosím Vás, můžete mi vypočítat výši starobního důchodu v roce 2014 (doba pojištění 44 let) ? Z invalidního důchodu, přiznaného v roce 2004 (výpočtový základ 9079 Kč ). Děkuji.

Odpověď:

Spočítáte mi starobní důchod z invalidního důchodu? Vzorový příklad

K výpočtu důchodu v tomto případě je třeba znát spíše osobní vyměřovací základ (OVZ), ale ten jsem si dopočítal na 12.762 (plus mínus jedna až dvě).

Z tohoto osobního vyměřovacího základu při 44 letech pojištění nevyjde starobní důchod nižší než 11.346 Kč. Píši, že „nevyjde nižší“, protože starobní důchod se ještě bude počítat klasickým způsobem a přizná se výhodnější výpočet.

Otázka doplněna:

Osobní vyměřovací základ souhlasí, ale není mi jasný výpočet v tomto konkrétním případě? Děkuji.

Odpověď:

V předchozí odpovědi jsem se popisu výpočtu záměrně vyhnul, protože jsem nepředpokládal, že by pro vás byl výpočet důležitý a je trochu komplikovaný:

Způsob výpočtu v tomto případě vychází z § 19 zák. č 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který říká:

Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popřípadě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen, vynásobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z vyměřovacích základů stanovených za rozhodné období (§ 18), postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, považuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ, z něhož byl tento důchod vyměřen, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový základ stanovený podle věty první a druhé. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde obdobně.

Ve vašem případě bude výpočet podle výše uvedeného paragrafu vypadat tak, že původní osobní vyměřovací základ (OVZ) vynásobíme koeficientem 1,547. Výsledkem je tzv. STOP OVZ ve výši 19.743. Z tohoto OVZ vypočteme pomocí redukčních hranic, kdy se do částky 11.415 Kč se hodnotí 100 % a od částky 11.415 Kč do 30.093 Kč se hodnotí 26 % (více v článku o výpočtu důchodu), tzv. výpočtový základ, který v tomto případě činí 13.645. Protože jste psal, že máte 44 let doby pojištění a za každý rok doby pojištění se hodnotí 1,5 % z výpočtového základu, vypočteme procentní výměru důchodu tak, že z 13.645 spočítáme 66 %, což je 9.006 Kč. K procentní výměře ještě připočítáme základní výměru, která v roce 2014 činí 2.340 Kč a získali jsme důchod ve výši 11.346.