Mohu dostat výpověď po přiznání invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den, prosím Vás o radu. Jsem po operaci vyhřezlé ploténky a desátý měsíc jsem v pracovní neschopnosti. Tento pátek jsem pozvána k posudkové komisi, kde se rozhodne o přiznání invalidního důchodu. Pracuji na zkrácený úvazek jako pomocná kuchařka v sociálních službách. Vedoucí tohoto zařízení mi sdělila, pokud mi bude přiznán částečný invalidní důchod, nemůže mě nadále zaměstnávat, z důvodu, že práce kuchařky je zařazena do kategorie těžké práce. Jinou pracovní pozici mi nabídnout nemůže. Tahle práce mi vyhovuje i vzhledem ke zkrácenému úvazku, není zde tak náročná jako třeba v restauračním zařízení. Má právo mě propustit, i když bych jí dodala potvrzení od lékaře, že tuhle práci můžu vykonávat i s částečným inval. důchodem a na zkrácený úvazek? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Mohu dostat výpověď po přiznání invalidního důchodu?

Zaměstnavatel vám může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Jak vidíte, mezi těmito důvody rozhodně není uvedeno, že byste měla dostat výpověď z důvodu přiznání invalidního důchodu (jakéhokoliv stupně). Pokud by však váš „závodní lékař“ rozhodl, že důvodu vašeho zdravotního stavu nejste schopna dál vykonávat dosavadní zaměstnání, mohla byste výpověď dostat. Samotné uznání invalidity a přiznání invalidního důchodu však rozhodně není důvodem k výpovědi.