Výpověď od zaměstnavatele po přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den, letos v květnu mi byl přiznán invalidní důchod 2. stupně. Pracuji v kuchyni mat. školky jako kuchařka. Chtěla bych se zeptat, zda má právo zaměstnavatel (ředitelka) se mnou rozvázat pracovní poměr (dát mi výpověď). Smlouvu mám na neurčitou dobu, je mi 52 let. Zaměstnavatel mě honí po doktorech – lékařskou prohlídkou jsem prošla (na žádost zaměstnavatele.) Argumentace zaměstnavatele je, že mám invaliditu 2. stupně, že mě nemůže zaměstnat. Je to důvod k výpovědi ze strany zaměstnavatele?

Odpověď:

Výpověď od zaměstnavatele po přiznání invalidního důchodu

Z jakých důvodů může dát zaměstnavatel svému zaměstnanci výpověď je přesně popsáno v § 52 zákoníku práce:

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Jak můžete vidět, v tomto ustanovení není nikde uvedeno, že byste mohla dostat výpověď z důvodu přiznání invalidního důchodu. Sama uvádíte, že lékařskou prohlídkou, na kterou vás poslal zaměstnavatel, jste prošla. Samotné přiznání invalidního důchodu tedy není důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele.