Lze posílat starobní důchod složenkou?

Otázka:

Lze posílat starobní důchod složenkou?

Odpověď:

Lze posílat starobní důchod složenkou?

Ano, důchody je možné zasílat v hotovosti poštou nebo bezhotovostně na bankovní účet. Článek ke změně způsobu výplaty důchodu je zde.

Zákonná úprava:
§ 64 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice; je-li příjemcem důchodu oprávněný, poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice, pokud o to oprávněný plátce důchodu požádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty; zemřel-li oprávněný, je manžel (manželka) povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného připsané na takový účet po dni, za který náležela poslední výplata důchodu zemřelého oprávněného.