Výplata důchodu na účet

Otázka:

Invalidní dcera dosud pobírala důchod prostřednictvím pošty, nyní však ve výplatní den nebude doma, proto hledáme možnost, kam nechat její důchod zasílat – neboť, co jsem se ptala, mně (pečující osoba o osobu blízkou s Příspěvkem na péči II. st., invalida je III. stupně) jej ani s kartou disponenta nevydají. Uvažovali jsme o zasílání na můj účet (dcera nemá), ale zde jsem se dočetla, že to asi také nepůjde – je tedy jediné možné řešení, že si bude muset dcera založit svůj účet? Vše lze pouze ve spojitosti manžel/manželka, jenže dcera je svobodná. Jak tedy máme postupovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Výplata důchodu na účet

Vaše dcera si nemusí svůj invalidní důchod vyzvedávat pouze v den splatnosti, ale může si ho vyzvednout i později – Česká pošta vrací důchody České správě sociálního zabezpečení až v případě, že není vyzvednuta třetí splátka důchodu v řadě. K tomuto však nenechte situaci zajít, protože poté se výplata důchodu zastaví a je třeba žádat o její uvolnění.

Ano, správně jste si zjistila, že výplata důchodu na účet, který není vaší dcery není možná. Důchod je možné zasílat pouze na účet příjemce důchodu nebo na účet jeho manžela nebo manželky. V případě, že si vaše dcera založí vlastní účet, je třeba tuto skutečnost oznámit ČSSZ prostřednictvím bankou potvrzeného a vaší dcerou podepsaného tiskopisu Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – majitel účtu. Změna způsobu výplaty důchodu na účet proběhne nejpozději od třetí splátky důchodu po doručení této žádosti. Více k tématu a tiskopisy ke stažení jsou zde.

Zákonná úprava:

§ 64 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Vyplácení důchodů

(1) Příjemcem důchodu je oprávněný nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník anebo zvláštní příjemce. Kdo je zvláštní příjemce, stanoví zvláštní zákon.

(2) Důchody se vyplácejí v hotovosti. Na základě žádosti příjemce důchodu se důchod poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice; je-li příjemcem důchodu oprávněný, poukazuje se důchod na účet jeho manžela (manželky) u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice, pokud o to oprávněný plátce důchodu požádá na předepsaném tiskopise a má-li v době, kdy o tento způsob výplaty požádá, právo disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu. Podmínkou výplaty důchodu oprávněnému na účet jeho manžela (manželky) je souhlas manžela (manželky) s tímto způsobem výplaty; zemřel-li oprávněný, je manžel (manželka) povinen vrátit plátci důchodu splátky důchodu oprávněného připsané na takový účet po dni, za který náležela poslední výplata důchodu zemřelého oprávněného.

(3) Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty důchodu, je plátce důchodu povinen provést takovou změnu nejpozději od splátky důchodu splatné ve třetím kalendářním měsíci po kalendářním měsíci, v němž byla uplatněna žádost o změnu způsobu výplaty důchodu. Je-li důchod vyplácen na účet manžela (manželky) u banky v České republice nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice podle odstavce 2 věty druhé, neodpovídá plátce důchodu za škodu, která oprávněnému vznikne právním úkonem manžela (manželky) jako majitele účtu, jehož důsledkem je omezení nebo zánik práva oprávněného disponovat s peněžními prostředky na takovém účtu, ani za škodu, která oprávněnému vznikne, zanikne-li takový účet v důsledku úmrtí manžela (manželky).