Jak zpětně je možné žádat o starobní důchod?

Otázka:

Dobrý den,
jak zpětně je možné žádat o starobní důchod?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak zpětně je možné žádat o starobní důchod?

§ 55 zákona č. 155/1995 Sb. říká:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).

Podání žádosti tedy není zákonem omezeno, důchod však bude doplacen nejvýše pět let zpětně od podání žádosti.

Pro úplnost dodávám, že o předčasný starobní důchod není možné žádat zpětně.