Pokud doložím chybějící dobu, bude mi důchod zpětně doplacen?

Otázka:

Po 5 letech jsem zjistil, že pro výpočet starobního důchodu nebyly dodány zápočtové listy cca za 3 roky. Při zaslání zápočtových listů na ČSSZ, mám nárok na zpětné doplacení důchodu cca za 5 let?

Odpověď:

Pokud doložím chybějící dobu, bude mi důchod zpětně doplacen?

Pokud dodatečně prokážete dosud neprokázanou dobu pojištění (zaměstnání), důchod vám bude od data přiznání přepočítán a rozdíl mezi důchodem, který vám měl náležet a který vám byl ve skutečnosti vyplacen, bude doplacen zpětně za období pěti let od prokázání dosud chybějící doby.

Nad rámec dotazu upozorňuji, že dobu pojištění neprokazují zápočtové listy, ale evidenční listy důchodového pojištění (příp. zabezpečení). Zápočtovým listem jde bez problémů prokázat pouze dobu do konce roku 1985. Doložení chybějící doby proto doporučuji konzultovat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Zákonná úprava
§ 55 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).