Mohu podat žádost o starobní důchod, i když budu nadále pracovat na plný úvazek?

Otázka:

Před sedmi roky mi vznikl nárok na řádný starobní důchod. Nezažádal jsem o něj, stále pracuji na plný úvazek. Prosím Vás, jak je to se žádostí na zpětné vyplacení tohoto důchodu? Mohu tuto žádost podat, i když budu nadále pracovat na plný úvazek?

Odpověď:

Mohu podat žádost o starobní důchod, i když budu nadále pracovat na plný úvazek?

Vaši situaci řeší ust. § 55 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).

Vzhledem k tomu, že nárok na výplatu důchodu je nejvýše pět let zpětně, nemá cenu zpětně žádat za delší období (více zpětně). Před rokem 2010 platily podmínky, že pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu, je třeba, aby měl pracující starobní důchodce smlouvu na dobu určitou, nejdéle na jeden rok. Totu ustanovení však bylo zrušeno od 1. 1. 2010. V současné době tak není zákonem stanoveno žádné omezení pro pracující starobní důchodce – pokud začnete starobní důchod pobírat, můžete dále vykonávat svoje povolání na dosavadní pracovní smlouvu.