Bude při zpětném přiznání starobního důchodu doplacen rozdíl mezi starobním a invalidním důchodem?

Otázka:

Dobrý den, pobírám částečný invalidní důchod, letos v září mi vznikne nárok na důchod starobní.
Jsem v hlavním pracovním poměru. Mohu dál pobírat ČID a pracovat, a o starobní důchod si požádat třeba za rok (max. za 5) – bude mi přiznán (mám 31 let pojištění) a hlavně, na to se ptám – doplacen rozdíl ve výši ČID a výši starobního? Podle jaké vyhlášky, prosím, mi vznikne nárok na doplatek?
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Bude při zpětném přiznání starobního důchodu doplacen rozdíl mezi starobním a invalidním důchodem?

Ano, v případě, že vám bude zpětně přiznán starobní důchod ve vyšší částce, než ve které vám náleží invalidní důchod, bude vám zpětně rozdíl důchodů doplacen – jak správně píšete, nejvýše pět let zpětně. Výdělečná činnost dnes není omezena ani u invalidních ani u starobních důchodců. Důchody “řeší” především zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který v následujících §§ uvádí:

§ 54
(1) Nárok na důchod vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Nárok na výplatu důchodu vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na důchod a na jeho výplatu a podáním žádosti o přiznání nebo vyplácení důchodu.
(3) Základní výměra důchodu se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru a procentní výměra důchodu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru; přitom se výše důchodu vypočtená ke dni vzniku nároku na důchod zaokrouhluje zvlášť.

§ 55
(1) Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.
(2) Nárok na výplatu důchodu nebo jeho části zaniká, není-li dále uvedeno jinak, uplynutím pěti let ode dne, za který důchod nebo jeho část náleží. Lhůta podle předchozí věty neplyne po dobu řízení o důchodu, po dobu řízení o prohlášení osoby za nezvěstnou anebo za mrtvou, jde-li o nárok na výplatu vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu po této osobě, a po dobu, po kterou osobě, která musela mít opatrovníka, nebyl opatrovník ustanoven. Lhůta podle věty první neplyne rovněž po dobu, po kterou trvalo řízení o neplatnosti skončení právního vztahu zakládajícího účast na pojištění (§ 11 odst. 2 věta třetí).

§ 58 odst. 1
Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo na výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší; to však neplatí, jde-li o nárok na sirotčí důchody podle § 52 odst. 2, nestanoví-li se jinak v odstavci 2. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu ve stejné výši, vyplácí se důchod, který si pojištěnec zvolil. Dnem úpravy výplat důchodů pro souběh zanikají nároky na důchody, které se nevyplácejí; to však neplatí, dojde-li v důsledku změny stupně invalidity ke snížení výše invalidního důchodu a nová výše invalidního důchodu je nižší než starobní důchod, který se podle věty první nevyplácí, anebo zanikne-li nárok na důchod, který se podle věty první vyplácí.

Pokud byste v zákoně čekala formulaci, že “při zpětném přiznání starobního důchodu bude vyplacen rozdíl mezi invalidním a starobním důchodem”, tak takto se zákony nepíší. Nicméně, z výše uvedených paragrafů doplatek důchodu vyplývá, neboť vám bude zpětně přiznán vyšší důchod a tudíž zpětně vznikne i nárok na výplatu tohoto důchodu.