Jak se sníží vdovský důchod vyplácený více než jeden rok po úmrtí manžela?

Otázka:

Manžel zemřel v březnu 2014, pobírám vdovský důchod ve výši 9 400,-Kč. Pečuji od února 2015 o maminku, která má 2. stupeň závislosti, a která se mnou žije ve společné domácnosti. Jaká výše důchodu bude od dubna 2015, pokud si požádám o obnovu vdovského důchodu?u?

Odpověď:

Jak se sníží vdovský důchod vyplácený více než jeden rok po úmrtí manžela?

Vdovský důchod (přesněji nižší z přiznaných důchodů) se krátí při souběhu nároků na starobní nebo invalidní důchod a právě na vdovský důchod. Důvodem ke krácení nižšího z přiznaných důchodů je tedy pouze přiznání dalšího důchodu (starobního nebo invalidního) a nikoliv to, zda vdovský důchod pobíráte více než jeden rok od úmrtí manžela, protože splňujete některou ze zákonem stanovených podmínek pro trvání nároku na vdovský důchod.

Vdovský důchod vám bude i nadále náležet v dosavadní výši.

Zákonná úprava
§ 59 odst. 1 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry, nestanoví-li se jinak v odstavci 2; starobním důchodem se pro účely části věty před středníkem rozumí starobní důchod v plné výši, i když je podle § 37 odst. 1 vyplácen ve výši poloviny. Podle předchozí věty se postupuje obdobně, jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu vdovského nebo vdoveckého důchodu a sirotčího důchodu. Je-li výše několika důchodů stejná, krátí se podle věty první nejdříve sirotčí důchod a poté vdovský nebo vdovecký důchod. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, vyplácí se vyšší sirotčí důchod v plné výši (§ 4 odst. 2 věta první) a nižší sirotčí důchod se vyplácí ve výši procentní výměry; je-li výše obou sirotčích důchodů stejná, vyplácí se jeden sirotčí důchod v plné výši a druhý sirotčí důchod ve výši procentní výměry. Má-li oboustranně osiřelé dítě nárok na dva sirotčí důchody, považuje se pro účely vět první až třetí za sirotčí důchod úhrn sirotčích důchodů po úpravě podle věty čtvrté.