Hornický důchod při nástupu na důl r. 1990

Otázka:

Hornický důchod při nástupu na důl r. 1990
Jsem narozen v roce 1972, datum nástupu na důl je r. 1990, kde působím dodnes. V kolika letech orientačně by mi měl vzniknout nárok na důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Hornický důchod při nástupu na důl r. 1990

Podle toho jak vaši situaci popisujete, byste mohl mít nárok na snížení běžného důchodového věku dle nařízení vlády č. 363/2009 Sb. V souladu s tímto nařízením by se vám váš důchodový věk snížil o pět let oproti muži, který nikdy v žádné kategorii nepracoval. Důchodového věku byste tedy dosáhl v 61 letech a 2 měsících. Je však třeba splnit následující dvě podmínky:

1. Před 1. 1. 1993 a v době od 1. 1. 1993 do 31. 12. 2008 bylo vykonáváno zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech.
2. Před 1. 1. 2009 odpracovat aspoň 3300 směn (nebo 3081 směn při ukončení zaměstnání z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice).

Vzhledem k tomu, že svého důchodového věku dosáhnete až za mnoho let, může být pochopitelně situace do té doby dosti odlišná.

Zákonná úprava
nař. vl. 363/2009 Sb.:

363

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2009

o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

Vláda nařizuje podle § 107 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 108/2009 Sb.:
§ 1

Toto nařízení se vztahuje na osoby, které

a) vykonávaly před 1. lednem 1993 zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, které bylo podle předpisů účinných před tímto dnem1) zařazeno mezi zaměstnání I. pracovní kategorie zakládající nárok na starobní důchod při dosažení věku aspoň 55 let, (dále jen „zaměstnání v hornictví“),

b) odpracovaly před 1. lednem 2009 v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3300 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 2200 směn, nebo, pokud výkon zaměstnání v hornictví skončily z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, odpracovaly před 1. lednem 2009 v zaměstnání v hornictví celkem aspoň 3081 směn, popřípadě, jde-li o zaměstnání v hornictví v uranových dolech, 1981 směn. Počet těchto odpracovaných směn za dobu před 1. lednem 1993 se zjistí tak, že počet kalendářních dnů zaměstnání v hornictví se vynásobí koeficientem 0,6 a zaokrouhlí směrem nahoru; za dobu po 31. prosinci 1992 se za odpracovanou směnu považuje každá směna, v níž osoba uvedená v písmenu a) po převážnou část vykonávala podle potvrzení vydaného podle § 4 zaměstnání v hornictví, a

c) nesplnily podmínky uvedené v zákoně č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, pro stanovení důchodového věku 55 let.

§ 2

U osob uvedených v § 1, které

a) nesplnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, se důchodový věk stanoví tak, že od důchodového věku stanoveného podle § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném ke dni 1. ledna 2010, se odečte 5 let,

b) splnily podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 174 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. prosince 1995, důchodový věk činí 55 let a 6 měsíců; za důchodový věk se přitom považuje věk dosažený v posledním přičteném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce, a neobsahuje-li takto určený měsíc takový den, považuje se za důchodový věk ten věk, který je dosažen v posledním dni posledního přičteného kalendářního měsíce.

§ 3

(1) Byly-li podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 2 splněny před 1. červencem 2010 a starobní důchod

a) nebyl před tímto dnem přiznán, stanoví se důchodový věk podle § 2 a pro stanovení procentní výměry tohoto důchodu se použije obdobně § 76a zákona o důchodovém pojištění,

b) byl před tímto dnem přiznán, vypočte se na žádost procentní výměra starobního důchodu znovu tak, jako kdyby byl důchodový věk stanoven podle § 2, a při zvýšení procentní výměry tohoto důchodu se postupuje obdobně podle čl. LXVII bodu 1 zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce; starobní důchod se přitom zvýší nejdříve od splátky důchodu splatné po 30. červnu 2010.

(2) Byly-li podmínky pro stanovení důchodového věku podle § 2 splněny po 30. červnu 2010, použije se pro stanovení procentní výměry starobního důchodu obdobně § 76a zákona o důchodovém pojištění.

§ 4

Zaměstnavatelé, u nichž byly v období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2008 zaměstnány osoby vykonávající zaměstnání v hornictví, potvrzují počet směn odpracovaných v zaměstnání v hornictví na žádost těchto osob, a to na tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení.
§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.