Budou výpočet důchodu ovlivňovat výdělky za kratší období?

Otázka:

Nebude se posunovat též hranice rozhodného období? V roce 2016 to bude již 30 roků a myslím si, že může nastat zastropování této hranice a posunovat tuto hranici třeba po 5 letech. To znamená, že rozhodné období by bylo od roku 1991 apod.

Odpověď:

Budou výpočet důchodu ovlivňovat výdělky za kratší období?

Co se zrodí v hlavách těch, kteří mají moc rozhodovat o změnách v zákoně o důchodovém pojištění, nevím. Nemám však žádné informace, že by se něco podobného připravovalo. Naopak, v posledních letech je trend opačný. § 18 zákona o důchodovém pojištění ještě nedávno určoval, že rozhodné období bude nejvýše 30leté (zkráceno):

Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak. Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní rok, ve kterém pojištěnec dosáhl 18 let věku, a kalendářní roky předcházející. (…) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986.

Dnes již výše uvedený § vypadá následovně (opět jsem odstranil odstavce a věty, které pro mojí odpověď nejsou podstatné):

Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak. (…) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986.