Zachovaný výpočtový základ

Otázka:

Jsem narozen 18. 12. 1950. Beru částečný invalidní důchod, který mi byl přiznán rozhodnutím 20. 12. 1991. (V roce 1991 jsem před pracovní neschopností pracoval pouze do 30. 3.) Důchod byl vypočítán z nejvýhodnějších roků 1985, 87, 88, 89, 90.  Zažádal jsem si o starobní důchod, na který mám nárok od 18. 6. 2013. Z ČSSZ mi přišlo rozhodnutí o důchodu, který byl vypočítán koeficientem nárůstu z roku 1991 (6,8258). Podle paragrafu č.17 odst. č. 4 si myslím, že měl být použit koeficient o dva roky před rozhodnutím o č. důchodu a to z roku 1989, který je 8,1651. Obracím se na vás s prosbou o posouzení, jestli je výpočet důchodu od ČSSZ správný?

Odpověď:

Zachovaný výpočtový základ

Vámi uvedené ustanovení § 17 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění se týká přepočítacího koeficientu, který ale nemá návaznost na tzv. STOP OVZ (jindy také nazývaný zachovaný výpočtový základ), o kterém píšete. Ten řeší § 19 odst. 1.:

Starobní a invalidní důchod pojištěnce, který pobírá nebo pobíral některý z těchto důchodů nebo plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, popřípadě důchod za výsluhu let, nesmí být vyměřen z nižšího výpočtového základu, než kolik činí výpočtový základ stanovený podle § 15 z osobního vyměřovacího základu, z něhož byl dřívější důchod vyměřen, vynásobeného koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu. Pokud dřívější důchod nebyl vyměřen z vyměřovacích základů stanovených za rozhodné období (§ 18), postupuje se podle věty první s tím, že ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku přiznání dřívějšího důchodu; jestliže tento dřívější důchod nebyl vyměřen z výpočtového základu, považuje se za osobní vyměřovací základ všeobecný vyměřovací základ, z něhož byl tento důchod vyměřen, vynásobený přepočítacím koeficientem pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pokud pojištěnec pobíral více důchodů, použije se nejvyšší výpočtový základ stanovený podle věty první a druhé. Koeficient podle věty první se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa. Ustanovení § 16 odst. 9 platí zde obdobně.

Konstrukce tohoto ustanovení je poměrně složitá, ale vyplývá z něj, že bude použit koeficient určený pro rok, který o jeden rok předchází rok přiznání důchodu.
Záleží tedy na tom, od jakého data vám byl před lety přiznán částečný invalidní důchod (toto neuvádíte). Pokud datum přiznání částečného invalidního důchodu spadá do roku 1992, je použitý správný koeficient. Pokud den přiznání spadá do roku 1991, má být použit koeficient 7,8769.