Za jakých podmínek je možné přiznat invalidní důchod před 18. rokem?

Otázka:

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně invalidního důchodu po ukončení základní školy.
Syn, 15 let, od 1.roku uznán jako ZTP/P . Od kdy je možno žádat o invalidní důchod, jestliže k 31.8.2015 ukončil povinnou školní docházku a od 1.9.2015 je studentem střední školy?

Jde mi o to, že jedni říkají, že po ukončení ZŠ a minimálně po 1 dni studia na SŠ, jiní tvrdí, že nejdříve v 16-ti letech, jiní až v 18 letech.

Také by mě zajímalo, jestli revizní lékař může určit invaliditu od toho jednoho roku – tím pádem by prý dostával důchod až od 18 let, nebo to může určit od začátku střední školy, čímž by dostával důchod od té doby.

Moc děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Odpověď:

Za jakých podmínek je možné přiznat invalidní důchod před 18. rokem?

Na podobný dotaz jsem odpovídal zde. Od 18 let se přiznává tzv. invalidita z mládí osobám které nezískali žádnou dobu pojištění (protože z důvodu svého zdravotního stavu ani nemohli).

Váš syn však dobu pojištění získal nástupem na střední školu od 1. září. Nyní je však rozhodující datum vzniku invalidity, které stanovuje posudkový lékař. Ve věku do 20 let stačí získat jeden den pojištění (v zákoně je uvedeno méně než jeden rok), ale tento jeden den musí být získán před datem vzniku invalidity. Pokud by byl datum vzniku invalidity stanoveno před dobu, kdy váš syn získal alespoň tento jeden den (1. září), je možné také podmínku potřebné doby pojištění splnit, ale zákon v tomto případě vyžaduje získání dvou let pojištění.

Ve vašem případě by tedy bylo ideální, aby bylo stanoveno datum vzniku invalidity na 2. 9. 2015. Před tímto datem váš syn získal alespoň jeden den pojištění (1. 9. 2015) a od tohoto data by mohl pobírat invalidní důchod. Pokud by však posudkový lékař stanovil datum dřívější, musel by váš syn získat dva roky pojištění. Určení data vzniku invalidity je na posudkovém lékaři.

Zákonná úprava
§ 40 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku
a) do 20 let méně než jeden rok,
b) od 20 let do 22 let jeden rok,
c) od 22 let do 24 let dva roky,
d) od 24 let do 26 let tři roky,
e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
f) nad 28 let pět roků.
(2) Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v období posledních 20 let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky.