Rozhodné období pro výpočet důchodu

Otázka:

Dobrý den, od 1. 10. 2014 nastupuji do starobního důchodu. Do výpočtu výše důchodu se mi nezapočetly výdělky za letošní rok – 1. 1. 2014 – 31. 7. 2014. O důchod jsem žádala 31. 7. 2014. Proč? Děkuji.

Odpověď:

Rozhodné období pro výpočet důchodu

Tento postup je správný a vychází u ust. § 18 zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který říká:

(1) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) Pokud roku přiznání důchodu bezprostředně předchází kalendářní rok, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, jsou rozhodným obdobím tyto dva kalendářní roky. Přiznává-li se důchod ode dne, který spadá do kalendářního roku, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, je rozhodným obdobím tento kalendářní rok. Podle předchozích vět se postupuje, pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, přesahuje 30 dnů, a není-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou.

(3) Pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, nepřesahuje 30 dnů, nebo je-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou, anebo přiznává-li se důchod pojištěnci mladšímu 18 let, jsou rozhodným obdobím rok přiznání důchodu a předcházející kalendářní roky, v nichž měl pojištěnec vyměřovací základ.

(4) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. Není-li však v takovém rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce (§ 16 odst. 3 a 8), prodlužuje se rozhodné období před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo ještě jeden takový rok, nejvýše však kalendářní rok bezprostředně následující po roce, v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let.

Pro váš případ významné části jsem zvýraznil. Rozhodné období je doba, za kterou se při výpočtu důchodu hodnotí dosažený vyměřovací základy (výdělky). Při výpočtu starobního důchodu se tedy hodnotí výdělky od roku 1986 do roku, jenž předchází roku přiznání důchodu. Vy máte starobní důchod přiznán od roku 2014. Výdělky vám byly správně hodnoceny do konce roku 2013.