Jak se stanovuje rozhodné období?

Otázka:

Dobrý den, pokud půjdu do starobního důchodu např. 24. 12. 2026, bude mé rozhodné období 39 let od 1. 1. 1986 – 24. 12. 2025 pro výpočet OVZ?
Nikoli od 18 let?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak se stanovuje rozhodné období?

V případě přiznání starobního důchodu kdykoliv v roce 2026, bude rozhodné období (tedy doba, za kterou se při výpočtu hodnotí výdělky) stanoveno od 1. 1. 1986 do 31.  12. 2025. Obecně platí,  že rozhodné období začíná rokem, který následuje po roce, v němž vám bylo 18 let, nikoliv však před rokem 1986 a končí rokem, který předchází roku přiznání důchodu.

Rozhodné období se před rok 1986 posouvá pouze ve vyjimečných případech, kdy žadatel nezískal dostatek výdělků od r. 1986 – např. protože pracoval v zahraničí.

Zákonná úprava
§ 18 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

(1) Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu, pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Pokud roku přiznání důchodu bezprostředně předchází kalendářní rok, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, jsou rozhodným obdobím tyto dva kalendářní roky. Přiznává-li se důchod ode dne, který spadá do kalendářního roku, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, je rozhodným obdobím tento kalendářní rok. Podle předchozích vět se postupuje, pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, přesahuje 30 dnů, a není-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou.
(3) Pokud doba mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, nepřesahuje 30 dnů, nebo je-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou, anebo přiznává-li se důchod pojištěnci mladšímu 18 let, jsou rozhodným obdobím rok přiznání důchodu a předcházející kalendářní roky, v nichž měl pojištěnec vyměřovací základ.
(4) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986. Není-li však v takovém rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s vyměřovacím základem pojištěnce (§ 16 odst. 3 a 8), prodlužuje se rozhodné období před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo ještě jeden takový rok, nejvýše však kalendářní rok bezprostředně následující po roce, v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let.