Proč se na OSSZ při sepisování žádosti ptají na “statutára”?

Otázka:

Dobrý den, pane Mařík,

při sepsání žádosti o starobní důchod minulý týden na OSSZ jsem byl překvapen dotazem na to, zda jsem byl někdy členem statutárního orgánu.

Ano, byl, v akciové společnosti, kde jsem roky pracoval jako správce výpočetního systému, jsem byl i členem představenstva.

Pracovnice OSSZ mi nebyla schopna vysvětlit, proč musím vyplnit tiskopis s daty, kdy a kde jsem funkci “statutára” vykonával.

Nikde nemohu najít informace k tomu, pokud jde občan sepisovat žádost o starobní důchod, má se připravit i na tento dotaz.

Máte kolem výše uvedeného nějaké informace, proč OSSZ tyto informace potřebuje?

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč se na OSSZ při sepisování žádosti ptají na “statutára”?

V § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 2013 byla i věta:

Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), f), w) a x) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost nebo družstvo a tyto osoby byly v takovém kalendářním měsíci současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti nebo družstva; pro účely části věty před středníkem se za dlužné pojistné nepovažuje dlužné penále. Ustanovení věty třetí neplatí, bylo-li pojistné dlužné za kalendářní měsíc zaplaceno do tří let ode dne splatnosti tohoto pojistného.

U výše uvedených “statutárů” se v době od 1. 7. 2002 (u družstva od 1. 1. 2009) do 31. 12. 2013 sleduje, zda “jejich” organizace zaplatila sociální pojištění. Pokud by tomu tak nebylo, doba, za kterou pojistné odvedeno nebylo a vyměřovací základy z daného období, by se těmto osobám nehodnotily při výpočtu jejich důchodu. Doplatit pojistné bylo nutné do tři let ode dne splatnosti.

“Obyčejného” zaměstnance reálný odvod sociálního pojištění zajímat nemusí – doba i vyměřovací základy se mu hodnotí, i když zaměstnavatel pojištění skutečně neodvedl. Jak je uvedeno ve větě druhé výše odkazovaného ustanovení:

Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1 písm. a) se považuje za splněnou v případě, kdy pojistné nebylo zaplaceno jen proto, že v kalendářním roce osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) dosáhla stanoveného maximálního vyměřovacího základu pro pojistné, a v případě, kdy zaměstnavatel pojistné na pojištění neodvedl, ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést