Pracující důchodce: Jak propustit pracujícího důchodce?

Otázka:

Dobrý den – můj zaměstnanec požádal o řádný starobní důchod. Jsem povinen nechat v platnosti pracovní smlouvu? Za jakých podmínek jej mohu propustit?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Pracující důchodce: Jak propustit pracujícího důchodce?

Přiznání řádného starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru s vaším zaměstnancem. Propustit zaměstnance můžete pouze z důvodů definovaných v zákoníku práce, tedy ze stejných důvodů, jako každého jiného zaměstnance, který starobní důchod nepobírá.

Ke změně pracovní smlouvy může dojít pouze se souhlasem (podpisem) vašeho zaměstnance.

Tyto podmínky platí od 1. 1. 2010, kdy došlo ke změně důchodového zákona. Do té doby platilo, že pokud chce mít pracující důchodce nárok na výplatu starobního důchodu, musí mít pracující důchodce smlouvu na dobu určitou, nejdéle na jeden rok.

Pro úplnost doplňuji znění § 52 zákoníku práce:

§ 52

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.