Může zaměstnavatel propustit zaměstnance při dosažení důchodového věku?

Otázka:

Dobrý den, v říjnu 2013 jsem dovršil důchodový věk, ale o důchod jsem nezažádal a organizace mi nabídla, že mohu pracovat dál do konce roku 2014 a potom se „uvidí“, byla to čistě ústní dohoda. Teď mě vedoucí oslovil, abych ukončil pracovní poměr k 31. 12. 2014 dohodou. Jaká je nejvýhodnější forma rozvázání pracovního poměru a odchodu do starobního důchodu? Dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatele? Jedná se mi o výši odchodného. Může mi zaměstnavatel ukončit pracovní poměr proti mé vůli, pokud bych se rozhodl pracovat dál? Děkuji za odpověď

Odpověď:

Může zaměstnavatel propustit zaměstnance při dosažení důchodového věku?

Dosažení důchodového věku ani přiznání starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel vás, stejně jako každého jiného zaměstnance, může propustit pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce:

§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

Z hlediska důchodu není podstatné, zda pracovní poměr skončíte dohodou o ukončení pracovního poměru nebo výpovědí od zaměstnavatele. Při ukončení pracovního poměru dohodou se zaměstnavatelem, máte nárok na odstupné pouze v případě, že si nárok na odstupné sjednáte v této dohodě. V případě výpovědi od zaměstnavatele, máte nárok na tříměsíční odstupné (pokud u tohoto zaměstnavatele pracujete alespoň dva roky, což předpokládám) – zaměstnavatel vás však může propustit pouze z důvodů uvedených výše.