Počítají se prázdniny po maturitě při výpočtu důchodu?

Otázka:

Vážený pane, prosím o Vaše vyjádření k následujícím dotazům:

1) Maturitu jsem vykonal v 06/1973. Do zaměstnání jsem nastoupil 1. 8. 1973. V IOLDP mám uvedenou ND – studium jen do 30. 6. 1973, chybí tedy 31 dní v 07/1973.

2) V pracovní smlouvě se současným zaměstnavatelem mám sjednán pracovní poměr od 1. 5. 2012 s nástupem do práce dne 2. 5. 2012. V IOLDP chybí jeden den a to 1. 1. 2012.

Domnívám se, že v obou případech by se mi uvedené doby měly “na důchod” započítat, tedy měly by v IOLDP být uvedeny. Pokud mám pravdu, jak postupovat k nápravě? Za odpověď děkuji.

Odpověď:

Počítají se prázdniny po maturitě při výpočtu důchodu?

1) Při výpočtu důchodu vám skutečně bude hodnocena doba až do 31. 7. 1973. Nicméně ČSSZ dobu studia na IOLDP většinou uvádí pouze do 30. června, protože takto studium tehdejšímu Úřadu důchodového zabezpečení dokládaly školy na ELDZ (tehdy se skutečně i na studium vytvářely evidenční listy). Nemusíte mít tedy strach, při výpočtu důchodu, bude k této době přihlédnuto – pokud ne, jednalo by se o pochybení ČSSZ, které by po upozornění napravila.

Zákonná úprava
§ 22 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se považuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku,34) v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium,
c) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou v písmenu b), pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu uvedeném v § 27 ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, nestalo-li se studentem vysoké školy; to neplatí, pokud poslední ročník studia probíhal po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo za trvání služebního poměru osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. b).

§ 102 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Do 31. prosince 2009 jsou účastny pojištění osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole nebo vysoké škole v České republice, a to po dobu prvních šesti let tohoto studia po dosažení věku 18 let. Doba účasti na pojištění podle věty první se považuje za náhradní dobu pojištění.

2) V tomto případě, je informace na IOLDP správná – účast na pojištění vzniká až nástupem do zaměstnání, což je správně 2. 1. 2012.

Zákonná úprava
§ 8 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění:

Osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až t) a v § 5 odst. 4 jsou účastny pojištění podle tohoto zákona, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle zvláštního právního předpisu. (pozn.: zvláštním právním předpisem je zákon o nemocenském pojištění)

§ 10 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění:

Pojištění vzniká zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání, pokud se nestanoví jinak v odstavcích 2 a 3.