Počítá se renta do výdělku při výpočtu důchodu?

Otázka:

Dobrý den.
Mohu dotaz.
V 15 jsem se šel učit pro šachtu (1979) a vydržel tam do roku 2000, kdy jsem utrpěl uraz.
Od té doby mam rentu (invalidní důchod ne).
Od roku 2000 jsem pracoval jen 6 let za minimální mzdu.
Posledních par let si platím dobrovolné důchodové, jelikož mi schází odpracované roky.
Do důchodu jdu v 57 letech
Jak si spočítám výší mého důchodu.

Výpočet starobního důchodu – výpočet odchodu do důchodu


Počítá se renta do výdělku?

Odpověď:

Počítá se renta do výdělku při výpočtu důchodu?

V současné době není možné spočítat ani důchod s datem přiznání v roce 2016 – spočítat důchod s datem přiznání v roce 2021 tedy také nejde (předpokládám, že máte u své OSSZ ověřeno, že vám v 57 letech nárok vzniká).

Renta (náhrada za ztrátu na výdělku) se při výpočtu důchodu hodnotí jako vyměřovací základ (příjem) a připočítává se k získanému výdělku.

Zákonná úprava
§ 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

řovacím základem pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 je vyměřovací základ pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona17) a za dobu před 1. lednem 1996 hrubý výdělek stanovený pro účely důchodového zabezpečení podle předpisů platných před 1. lednem 1996. Vyměřovací základ pro stanovení pojistného a hrubý výdělek se považují za vyměřovací základ pojištěnce podle věty první nejdříve ode dne zaplacení pojistného, jde-li o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění před 1. lednem 1996 byla v předpisech platných před tímto dnem stanovena podmínka zaplacení pojistného, a o pojištěnce, u nichž pro započtení doby pojištění po 31. prosinci 1995 je v § 11 odst. 1 stanovena podmínka zaplacení pojistného; ustanovení § 11 odst. 2 věty druhé platí zde obdobně. Do vyměřovacího základu pojištěnce se zahrnuje náhrada mzdy, platu nebo jiného příjmu započitatelného do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zákona nebo hrubého výdělku náležející v případě uvedeném v § 11 odst. 2 větě třetí v kalendářních měsících, za které náležela; tato náhrada, která náleží na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo mimosoudní dohody, se započte v kalendářních měsících, za které náleží, a pokud nebyla její výše v jednotlivých kalendářních měsících stanovena, rozpočte se úměrně na celá období, kterých se toto rozhodnutí nebo tato dohoda týká. Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 1995 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) a náhrada za ztrátu na služebním příjmu (platu) po skončení neschopnosti k službě. Jde-li o pojištěnce uvedeného v § 6, který platí pojistné za kalendářní rok předcházející o více než jeden rok kalendářnímu roku, ve kterém je pojistné placeno, upraví se vyměřovací základ, z něhož je toto pojistné placeno, tak, že se vynásobí koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací základ (§ 17 odst. 2) za kalendářní rok, za který se pojistné platí, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, ve kterém bylo pojistné zaplaceno, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu; tento koeficient se stanoví s přesností na čtyři platná desetinná místa.