OSVČ marodí – může pracovat na procenta?

Otázka:

Dobrý den,
když OSVČ má příjem celý rok, celý rok marodí, během roku – v září dosáhl důchodového věku, může pracovat při souběhu na procenta?
Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSVČ marodí – může pracovat na procenta?

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti se jako práce nad nárok nehodnotí. Platí to i pro osoby samostatné výdělečně činné. OSVČ také může pracovat nad nárok, ale budou se hodnotit doby, za které bylo zaplaceno pojistné mimo trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji mnohokrát za odpověď. Protože nemoc byla celý rok, ale příjem u OSVČ FO byl po celý rok ( firma se neskončila)a pojistné se zaplatilo z příjmu, tak se to prý upřednostní před nemocí. Neví.
Ještě když OSVČ FO marodí po část roku, tak bych se chtěla zeptat, jak se krátí příjem v poměru k nemoci – vyloučeným dobám, protože
příjem se započítá za celý rok. Příjem se vydělí 365 dny a potom se pro výpočet důchodu vynásobí dny kdy skutečně pracoval?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, uvedená doba se hodnotit nebude. § 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.:

Výše procentní výměry starobního důchodu stanovená podle odstavce 1 se zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 odst. 1 nebo § 29 odst. 3 písm. a) a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a nepobíral přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu. Doba kratší než 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena podle předchozí věty jako doba pojištění, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na starobní důchod, pokud se tak získá celý rok doby pojištění, a to v rozsahu potřebném pro toto přičtení; na žádost pojištěnce se procentní výměra starobního důchodu nezvýší podle věty první a doba výdělečné činnosti uvedená ve větě první se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod, a to v rozsahu uvedeném v žádosti pojištěnce. Za výkon výdělečné činnosti se pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a).

V § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) je uvedena doba dočasné pracovní neschopnosti.

OSVČ mají při výpočtu důchodu u SVČ hodnocenu vyloučenou dobu, pouze pokud o to požádají při sepisování žádosti důchod (příp. pak následně do 30 dnů od obdržení rozhodnutí). Jinak se pouze zhodnotí určený vyměřovací základ z přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud je o zhodnocení vyloučené doby požádáno, je vyměřovací základ pokrácen poměr dní, ale při delší nemoci mohl být už vyměřovací základ za některé měsíce pokrácen na přehledu a za tyto měsíce se už znovu nekrátí. Konkrétní částky spočítá odd. OSVČ.