Mám si zastavit výplatu starobního důchodu, abych nepřišla o zaměstnání?

Otázka:

Dobrý den, jsem pracující důchodce. Příští rok mne čeká operace, po ní budu 4 -5 měsíců neschopna práce. Mohu zůstat v dočasné pracovní neschopnosti bez nároku na výplatu nemocenské? Zaměstnavatel mi oznámil, že se mnou bude muset vzhledem k délce pracovní neschopnosti ukončit pracovní poměr, někteří radí, abych na příští rok přerušila pobírání svého starobního důchodu a tím si svoje nynější pracovní místo udržela.

Odpověď:

Mám si zastavit výplatu starobního důchodu, abych nepřišla o zaměstnání?

Zaměstnavatel vás, stejně jako každého jiného zaměstnance, může propustit pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce:

§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,
h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

To zda berete starobní důchod nebo zda budete dlouhodobě v dočasné pracovní neschopnosti, není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Zůstat v dočasné pracovní neschopnosti po vyčerpání podpůrčí doby můžete – pouze po 84 dnech nebudete mít nárok na výplatu nemocenské. Nechat si zastavit výplatu starobního důchodu nemá z výše uvedených důvodů smysl.