Krátí se vyloučená doba u studia na 80 %?

Otázka:

Dobrý den, obdržel jsem rozhodnutí od ČSSZ o přiznání invalidního důchodu III. stupně. V přiloženém osobním listu nemám uvedenu VŠ (studium od 1.9.1986 do 9.10.1990) ve vyloučených dobách. 18 let mi bylo v roce 1986, takže rozhodné období je 1987-2018. Podám námitku, ale chci se dotázat, zda-li se pro účely vyloučených dob studium počítá také 80% procentní vahou jako u náhr. doby pojištění. Evidenci na ÚP započítali do vyloučených dob plně a ne z 80%. Předem děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Krátí se vyloučená doba u studia na 80 %?

Toto je chyba, která by se neměla stávat. ČSSZ v rámci námitkového řízení první rozhodnutí zruší a vydá nové. Vyloučené doby se na 80 % nikdy nekrátí a to ani u dob, které jsou pro zjištění doby pojištění hodnoceny na 80 %.

Otázka doplněna:

Dobrý den, děkuji za odpověď na dotaz týkající se váhy vyloučených dob u studia. Mám ještě dotaz týkající se zápočtu studia. Datum na diplomu potvrzující vykonání státních závěrečných zkoušek a získání titulu z VŠ mám 9. října 1990. Do tohoto data mám proveden i zápočet. Následně jsem 1. listopadu 1990 nastoupil do zaměstnání. Jedná se mi o to, zda-li by nemělo být studium započítáno až do konce října 1990. Chybí mi totiž deset dnů do celého roku pro dobu pojištění. Měli jsme studium tenkrát prodlouženo kvůli listopadové revoluci 1989. Dnes se za dobu studia považuje kalendářní měsíc vykonání SZZ a ještě měsíc následující, ale tehdejší právní úprava je poněkud vágní a hovoří o následných prázdninách. Budu podávat námitku pro nezahrnutí studia a základní vojenské služby do vyloučených dob. Má smysl k tomu ještě přidat námitku k nezapočtení celého měsíce října 1990 do doby studia, ale jen části do 9.10. ? Předem děkuji a zdravím

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Uvedenou situaci řeší § 24 odst. 3 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 1995 následovně:

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také
a) doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu,
b) doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia, pokud dítě nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,
c) doba po skončení posledního ročníku školy do vykonání stanovené závěrečné zkoušky, nejdéle však do konce následujícího školního roku, pokud dítě před uplynutím této doby nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost, ani nezačalo pobírat hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání,
d) jiné studium nebo výuka, jestliže je svým rozsahem a úrovní podle rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky nebo ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy Slovenské socialistické republiky postaveno naroveň studia na školách uvedených v odstavci 1 písm. a).

Z uvedeného vyplývá, že pokud vám bylo studium zhodnoceno pouze do 9. října 1990 (vydání diplomu na vysoké škole), postupovala ČSSZ správně – po tomto datu nejde o dobu školních prázdnin, ani se nečeká na vykonání závěrečné zkoušky.