Je možné požadovat výplatu důchodu více než 5 let zpětně?

Otázka:

Dobrý den,

děkuji ještě jednou za předešlé odborné rady.
Nyní mám dva dotazy:
1. Je právně přípustné řízení ve věci nové žádosti o invalidní důchod poté, co vypršela lhůta pro podání námitek proti zamítavému rozhodnutí v téže věci?
2.Při sepisování první žádosti mě příslušný úředník navedl k podání žádosti o invalidní důchod s určením vzniku invalidity od data tohoto podání,(s tím, že synovi tak vznikne nárok na důchod, ačkoliv jak se ukázalo, nesplňoval k tomuto datu podmínku pětileté účasti na pojištění, a ačkoliv jsem ho na dlouhodobost onemocnění upozorňoval, vyplývala jasně z daného lékařského dokladu, a možnost dodání dalších odborných podkladů jsem nabízel. (Později vyšlo najevo, že on ani jiní úředníci odd. důchodového pojištění OSSZ nemají buď ani ponětí o ust. §42 odst. 3 zák. o důchodovém pojištění, anebo si je mylně vysvětlují). Než jsem se – především od Vás – dověděl, jak to je, a podal adekvátní novou žádost, uplynuly čtyři měsíce. Novým rozhodnutím posudkového lékaře byl vznik invalidity již datován zpětně k 24. narozenínám, kdy již nárok na důchod dle zmíněného zákonného ustanovení vznikl. Teprve po nedávném odeslání žádosti na ČSSZ, jsem si však ještě uvědomil, že vlastně nesprávným postupem dotyčného úředníka vznikla žadateli škoda (samozřejmě v příp., že mu důchod bude přiznán) ve výši čtyř měsíčních výplat důchodu, bude-li platit datum nové žádosti (7.1.2015).
Mohu ještě nějakým způsobem požadovat, aby i ty čtyři měsíce ušlého důchodu byly uhrazeny nebo aby se za datum podání považovalo datum podání prvé žádosti (6.9.2014)? Lze např. před rozhodnutím ČSSZ s úspěchem zaslat požadavek, aby bylo rozhodnuto i v této věci odděleně od rozhodnutí o samotném přiznání důchodu k datu vzniku invalidity (aby kvůli event, nemožnosti vyhovět i tomu dodatečnému požadavku nebyla zamítnuta celá žádost, a nevzniklo tak další prodlení námitkovým řízením)?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď:

Je možné požadovat výplatu důchodu více než 5 let zpětně?

K bodu 1: Ano, tento postup je možný (správný). Podat novou žádost je možné až po nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Pokud není podána námitka, nabývá rozhodnutí ČSSZ právní moci 30 dnem po jeho doručení (lhůta pro podání námitek).

Zákonná úprava:
§ 81 odst. 3 zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Zahájení řízení o dávku důchodového pojištění brání tomu, aby v téže věci probíhalo jiné řízení.

K bodu 2: Jistou naději vám dává ust. § 56 odst. 1 písm. b) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:

Zjistí-li se, že důchod byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží. Důchod nebo jeho zvýšení se přitom doplatí nejvýše pět let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod nebo jeho zvýšení; pro běh této lhůty platí § 55 odst. 2 věta druhá a třetí obdobně. Důchod nebo jeho zvýšení se však doplatí ode dne, od něhož důchod nebo jeho zvýšení náleží, v případě, že důchod nebyl přiznán nebo byl vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, nebo byl neprávem odepřen, anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, v důsledku nesprávného postupu orgánu sociálního zabezpečení.

Požadavek s tímto ustanovením jistě můžete na ČSSZ i před vydáním rozhodnutí zaslat. Dopředu si však netroufám odhadovat, zda můžete být v tomto případě úspěšný.