Je mi 18 let, ale zamítli mi žádost o invalidní důchod, protože nemám dobu pojištění

Otázka:

Dobrý den,

Potřebuji pomoc.
Je mi 18 let. Podal jsem žádost o invalidní důchod a dostal odpověď 29.09.2022 že žádost je zamítnuta z důvodu že nemám nárok na invalidní důchod, protože nemám ani 1 den účastníků na důchodovém pojištění.

Jsem invalida 1 stupně, nikdy ne pracoval, ani po skončení školní docházky nikde ne učil.

Jsem evidován na úřadě práce bez nároku na podporu od 22.05.2022 a nárok na invalidní důchod, přiznání invalidity mám od 10.06.2022.

Prosím, pomozte mi.
Jak teď můžu aspoň 1 den pojištění doplatit? Zpětně?
Nebo zaplatit důchodové pojištění například od dnes a pak zase podat žádost o invalidní důchod?

Můžu přijít na poradenství. Kdykoliv.. I dnes. Je to urgentní.
Nebo online telefonicky konzultace.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem,

Přikládám popis rozhodnutí.

t a k t o :
Pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „zdp“), a s přihlédnutím k čl. 16 Smlouvy mezi Českou republikou a č. , se žádost zamítá.

O D Ů V O D N Ě N Í

Podle čl. 16 smlouvy je-li doba pojištění získaná podle právních předpisů jedné smluvní strany kratší než 1 rok, instituce druhé smluvní strany tyto doby započte jako by se jednalo o doby získané podle jejich právních předpisů.
Podle ustanovení § 38 písm. a) zdp má pojištěnec nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let, stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity

podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku.
Podle § 40 odst. 1 zdp potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod u pojištěnce ve věku 20 let činí méně než 1 rok pojištění.
Vzhledem k tomu, že účastník řízení byl uznán invalidní v prvním stupni invalidity od 10.6.2022 a nezískal ani 1 den pojištění na území České republiky, nárok na invalidní důchod dle český právních předpisů ani dle Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou nevzniká.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku.

P O U Č E N Í
Proti tomuto rozhodnutí lze podat u České správy sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5 nebo u kterékoliv okresní správy sociálního zabezpečení písemné námitky, a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí. O námitkách rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení. Podané námitky nemají odkladný účinek, s výjimkou námitek podaných proti rozhodnutí vydaných podle § 118a až § 118c zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je mi 18 let, ale zamítli mi žádost o invalidní důchod, protože nemám dobu pojištění

Na této situaci nic tak urgentního, abyste ji musel vyřešit dnes (v den obdržení rozhodnuti), není. Na případné podání je 30 dní od obdržení rozhodnutí.

Aby vám vznikl nárok na invalidní důchod, musíte získat alespoň jeden den pojištění. Pro tyto účely se hodnotí i evidence na úřadu práce – § 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Proti rozhodnutí ČSSZ tedy podejte námitku, ve které uvedete, že jste podmínku získání potřebné doby pojištění splnil, protože jste od 22. 5. 2022 v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.