Co mohu ještě učinit, aby mi ČSSZ dobu zaměstnání uznala?

Otázka:

Na informativním osobním listě důchodového pojištění vyhotoveném ČSSZ mi chybí některé doby zaměstnání (výdělečné činnosti) a odpovídající vyměřovací základy (výdělky), týká se to zejména období celého roku 1996.
ČSSZ nemá od zaměstnavatele evidenční list důchodového pojištění za tento rok 1996 a požaduje ho po mne v originálu. Tento zaměstnavatel skončil svou činnost k 31.12.1996 a všichni jeho zaměstnanci vč. mne přešli k jiným zaměstnavatelům. Ev. list důchodového pojištění za tento rok 1996 již nikdo nevystavil ani nezaslal na ČSSZ. Tento zaměstnavatel je od roku 1997 tedy 23 let v likvidaci. Vzhledem k tomu, že i jeho rakouští majitelé byly zlikvidováni a veškeré účetní doklady ponechány osudu a v OR vyznačený likvidátor – rakouský občan – není již více jak 20 let v ČR k zastižení.
Pro doložení zaměstnání v období 1996 mám ale k dispozici následující doklady:
• Evidenční list důchodového pojištění od toho zaměstnavatele za předchozí rok 1995
• Potvrzení tohoto zaměstnavatele o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období 1996 (originál) – součástí tohoto potvrzení je m.j. i
o úhrn kal. měsíců (1-12), ve kterých byly příjmy účtovány,
o úhrn příjmů ze závislé činnosti,
o výše odvedeného pojistného dle § 6, odst. (13), písm. a) zák. o daních z příjmu, tj. sražené nebo zaměstnancem uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnanec
• Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 1996 (kopii s orig. příjmového razítka FÚ) – součástí tohoto přiznání je m.j. i
o úhrn příjmů ze závislé činnosti od všech zaměstnavatelů,
o úhrn sraženého pojistného od všech zaměstnavatelů,
o hospodářský výsledek ze souběžné činnosti dle § 7 zák. o daních z příjmu, tj. z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (toho roku neveliká ztráta)
• Platební výměr FÚ na základ daně, daň a ztrátu z příjmů fyzických osob dle zák. o daních z příjmu za zdaňovací období 1996 (originál podepsaný FÚ) – součástí tohoto přiznání je m.j.
o základ daně – úhrn všech příjmů ze závislé činnosti uvedený v daňovém prohlášení,
o daňová ztráta ze souběžné činnosti dle § 7 zák. o daních z příjmu
• Žádost o potvrzení doby zaměstnání a příjmů ze zaměstnání u zaměstnavatele od 1.5.1995 do 31.12.1996 na Archiv hl. města Prahy z 16.10.2019 (podáno na radu ČSSZ)
• Sdělení Magistrátu hl.m. Prahy, odboru Archiv hl. města Prahy z 18.10.2019 k mé Žádosti o potvrzení zaměstnání u zaměstnavatele, že personální ani mzdové dokumenty tohoto zaměstnance nespravují.
• Potvrzení tohoto zaměstnavatele při změně zaměstnání (zápočtový list od současného zaměstnavatele – zřejmě kopie) obsahující potvrzení zaměstnavatele o délce zaměstnání pro účely nemocenského pojištění od 1.5.1995 do 31.12.1996
Co mohu ještě učinit, aby mi ČSSZ dobu zaměstnání (výdělečné činnosti) a odpovídající vyměřovací základ (výdělky) za období celého roku 1996 ČSSZ uznal?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co mohu ještě učinit, aby mi ČSSZ dobu zaměstnání uznala?

Od roku 1996 platí v ČR tzv. pojistný systém, kdy se účast na pojištění posuzuje každém jednotlivém kalendářním měsíci. Aby bylo možné vyhotovit evidenční list důchodového pojištění (ELDP), je třeba znát zúčtovaný příjem v každém jednotlivém měsíci (např. z výplatných pásek, mzdových listů apod.). Pak je možné v každém jednotlivém měsíci prokázat účast na pojištění a uvedená doba může být hodnocena jako doba pojištění. Pokud toto možné není, postupuje se individuálně případ od případu podle doložených skutečností.

Vyměřovací základy nelze zhodnotit, pokud nejsou uvedeny na ELDP. O rekonstrukci ELDP by se z doložených podkladů měla pokusit místně příslušná OSSZ – § 6 odst. 4 písm. u) zákona č. 582/1991 Sb.

Na potvrzení uvedených skutečností můžete ještě doložit prohlášení dvou svědků, kteří s vámi v roce 1996 v uvedené firmě pracovali – zde je na webu ČSSZ tiskopis.