Co dělat, když nesouhlasím s posudkem o invaliditě?

Otázka:

Dobrý den, přišlo mi rozhodnutí o přiznání důchodu. Chtěla jsem se zeptat, co dělat v případě, že mi nesouhlasí informace o zdravotním stavu, na základě kterého bylo rozhodnuto o částečném invalidním důchodu. Mám UC pět let. Teď je to rok, co ho mám momentálně aktivní. V dopise mam např. uvedeno, že mám střevo postižené jen do 15 cm místo do 35 cm. Nevím, co všechno je v tabulkách o přiznání a co všechno dopis musí obsahovat, ale není tam ani zmínka o tom, jak často chodím na záchod nebo informace o úbytku váhy a kožních problémech v obličeji kvůli bioléčbě. Mam tam informaci o polypech a o selhání léku a jedné bioléčby. Nevím, jestli to nemá vliv na stupeň invalidního důchodu. V dopise jsem nenašla ani informaci o možnosti případného odvolaní. Děkuji za informace.

Odpověď:

Co dělat, když nesouhlasím s posudkem o invaliditě?

Hned na začátku odpovědi si musíme ujasnit pojmy, které jsou důležité pro pochopení dalších informací. Dokument, který jste nyní obdržela, se nazývá posudek o invaliditě – není to rozhodnutí. Na základě posudku o invaliditě poté ČSSZ vydává rozhodnutí o ne/přiznání invalidního důchodu. V současné době už také neexistuje částečný invalidní důchod, ale pouze invalidní důchod, který je vyplácen ve třech stupních.

Předpokládám, že jste si nově žádala o přiznání invalidního důchodu a nešlo o posudek vystavený ke kontrolní lékařské prohlídce (kontrola, když už invalidní důchod pobíráte).

V posudku o invaliditě nemůže být uvedena informace o odvolání, protože se proti posudku odvolat nedá. Na základě posudku o invaliditě vydá ČSSZ rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání invalidního důchodu (uznání invalidity není jedinou podmínkou pro přiznání invalidního důchodu) a pokud s tímto rozhodnutím nebudete souhlasit, můžete proti němu podat námitky (nikoliv odvolání) postupem popsaným zde.

Jak je uvedeno v pravidlech poradny, neslouží k hodnocení zdravotního stavu – nejsem posudkový lékař a zdravotní stav nelze hodnotit přes internet.

Jaké náležitosti musí mít posudek o invaliditě je uvedeno v § 7 vyhlášky MPSV 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity:

Posudek o invaliditě obsahuje
a) označení orgánu sociálního zabezpečení, který posoudil zdravotní stav a pracovní schopnost pojištěnce, jméno, popřípadě jména, příjmení a titul příslušného lékaře a jeho podpis a razítko tohoto orgánu,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení pojištěnce, rodné číslo pojištěnce, popřípadě není-li přiděleno, datum narození pojištěnce, adresu místa trvalého pobytu pojištěnce, popřípadě, jde-li o cizince, adresu místa pobytu na území České republiky a nemá-li ji, adresu bydliště v cizině,
c) účel posouzení a datum posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
d) výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu pojištěnce, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel při posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
e) skutková zjištění, ke kterým orgán sociálního zabezpečení dospěl při posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce,
f) výsledek posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti se stanovením
1. zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav,
2. procentní míry poklesu pracovní schopnosti,
3. stupně invalidity,
4. dne vzniku invalidity, dne změny stupně invalidity nebo dne zániku invalidity,
5. schopnosti využití zachované pracovní schopnosti podle § 5 u pojištěnce, jehož míra poklesu pracovní schopnosti činí nejméně 35 % a nejvíce 69 %,
6. zda je pojištěnec v případě poklesu pracovní schopnosti nejméně o 70 % schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
7. doby platnosti posudku pro účely prokázání, že fyzická osoba, která byla uznána invalidní, je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti, pokud tato osoba není poživatelem invalidního důchodu,
g) odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu a míry poklesu pracovní schopnosti.