Vznik invalidity a datum přiznání invalidního důchodu

Otázka:

Dobrý den. Dne 24. 6. 2014 mi byl přiznán 1. stupeň s tím, že nárok mi vznikl už při druhé návštěvě odborného lékaře 9. 12. 2013. Bude mi doplacen? Děkuji.

Odpověď:

Vznik invalidity a datum přiznání invalidního důchodu

Vše záleží na tom, zda jste byl v době vzniku invalidity (9. 12. 2013) v dočasné pracovní neschopnosti (na nemocenské), či nikoliv. V případě, že jste v tento den nebyl v dočasné pracovní neschopnosti, bude vám invalidní důchod přiznán od tohoto data a zpětně doplacen.

V případě, že jste byl dne 9. 12. 2013 na neschopence a ta je již ukončena, bude vám invalidní důchod doplacen ode dne následujícího po dni ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Třetí možností je, že jste ke dni vzniku invalidity byl v dočasné pracovní neschopnosti a ta trvá dosud. V tom případě budete marodit ještě 30 dní ode dne jednání na LPS (24. 6. 2014) a od následujícího data bude mít přiznánu výplatu invalidního důchodu. V případě, že by vám končila dříve než za 30 dní podpůrčí doba nemocenské, toto datum byste maroděním nemohl překročit a důchod by byl přiznán ihned po konci podpůrčí doby (tedy po zastavení nemocenské).

Výše uvedená má základ v § 65 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění:

Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu nebo snížené odměny anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu (dále jen „náhrada mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy. Pro účely věty první se za výplatu nemocenského považují i dny, po které se nemocenské nevyplácí osobě samostatně výdělečně činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské nevyplácí z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a za pobírání náhrady mzdy se považují i první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí, a dny, po které se náhrada mzdy neposkytuje z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Pro účely věty první se za dočasnou pracovní neschopnost nepovažuje dočasná pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní neschopnosti, která byla ukončena z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro invaliditu prvního nebo druhého stupně.