Vdovský důchod při péči o dítě, které nebylo zemřelého

Otázka:

Zemřel mi manžel, který měl plný invalidní důchod. Zemřel ve věku 43 let a já jsem měla v té době také 43 let. Důchod po něm jsem dostávala po dobu 1 roku. Mám v péči dceru, která má 24 let, ale dosud studuje. Tato dcera není jeho dcerou. Mám nárok na vdovský důchod i v tomto případě? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vdovský důchod při péči o dítě, které nebylo zemřelého

Odpověď na vaši otázku nám dává § 50 zákona o důchodovém pojištění:

(1) Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.
(2) Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
(3) Dítětem podle odstavce 2 písm. a) a b) se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Podle toho, jak popisujete svoji situaci, byste měla mít na vdovský důchod nárok.